Kon­ty­nu­ując wal­kę z Covid-19, rząd Onta­rio ogło­sił w sobo­tę rano, że prze­dłu­ża wszyst­kie naka­zy nad­zwy­czaj­ne, już obo­wią­zu­ją­ce w pro­win­cji, do 23 kwietnia.

Pole­ce­nie obej­mu­je dal­sze zamknię­cie obiek­tów w par­kach i obsza­rach rekre­acyj­nych, nie­istot­nych miejsc  pra­cy,   barów i restau­ra­cji, a tak­że ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce spo­tkań towa­rzy­skich i zakaz “nie­uza­sad­nio­ne­go pod­no­sze­nia” cen.

W komu­ni­ka­cie rzą­do­wym pre­mier Onta­rio Doug Ford przy­znał, że zamknię­cia są dla wie­lu bole­sne, ale koniecz­ne, aby­śmy mogli spró­bo­wać poko­nać pandemię.

„Rozu­miem, że podej­mo­wa­ne przez nas dzia­ła­nia wpły­wa­ją na życie i środ­ki utrzy­ma­nia ludzi w całej pro­win­cji, ale są to nie­zwy­kłe cza­sy i musi­my zro­bić wszyst­ko, co w naszej mocy, aby zapew­nić bez­pie­czeń­stwo oso­bom i rodzi­nom oraz powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się tego strasz­ne­go wiru­sa” — stwier­dza  pre­mier Ford.

Reklama

Licz­ba potwier­dzo­nych przy­pad­ków Covid-19 w pro­win­cji prze­kro­czy­ła 6200, mamy 222 zgo­ny a pra­wie 2600 osób wyzdrowiało.