TORONTO — W cią­gu minio­nych pię­ciu dni ponad 13 milio­nów masek zosta­ło dostar­czo­nych do zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej w Onta­rio poda­ły w ponie­dzia­łek 13 kwiet­nia wła­dze prowincji.

W ponie­dzia­łek pre­mier Onta­rio Doug Ford, prze­ma­wia­jąc wraz z mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott i mini­strem finan­sów Rodem Phil­lip­sem w Queen’s Park, zapew­nił, że pro­win­cja robi wszyst­ko, co w jej mocy, aby pra­cow­ni­cy opie­ki zdro­wot­nej mie­li środ­ki ochro­ny oso­bi­stej (PPE), któ­rych potrze­bu­ją, aby zacho­wać bez­pie­czeń­stwo przez cały czas pandemia.

Ford powie­dział, że w week­end wiel­ka­noc­ny 6,5 milio­na masek chi­rur­gicz­nych i innych dostar­czo­no do ponad 650 placówek.

 

Onta­rio otrzy­ma­ło rów­nież dodat­ko­wą dosta­wę środ­ków ochro­ny indy­wi­du­al­nej z Alber­ty, w tym 250 000 masek N95, 2,5 milio­na masek chi­rur­gicz­nych, 15 milio­nów ręka­wi­czek chi­rur­gicz­nych, 87 000 gogli ochron­nych i 50 respiratorów.

„Jako Kana­dyj­czy­cy musi­my  nawza­jem sobie poma­gać”, powie­dział Ford, dzię­ku­jąc swo­je­mu odpo­wied­ni­ko­wi, Jaso­no­wi Kenny’emu, za dostawę.