TORONTO — Pre­mier Onta­rio Doug Ford zapo­wie­dział w ponie­dzia­łek, że pla­nu­je prze­dłu­żyć stan wyjąt­ko­wy pro­win­cji o 28 dni, kie­dy we wto­rek ponow­nie zbie­rze się legislatura.

Człon­ko­wie par­la­men­tu pro­win­cji wró­cą do Queen’s Park na jeden dzień, aby uchwa­lić nad­zwy­czaj­ne usta­wo­daw­stwo  i prze­dys­ku­to­wać pro­jekt usta­wy o edu­ka­cji, opie­ce nad dzieć­mi i miesz­kal­nic­twie komu­nal­nym pod­czas pan­de­mii COVID-19.

Ford ogło­sił stan wyjąt­ko­wy 17 mar­ca i od tego cza­su prze­dłu­żył go raz o dodat­ko­we 14 dni.

reklama