W związ­ku ze znacz­ną licz­bą przy­pad­ków zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej, rząd fede­ral­ny przy­po­mi­na takim pla­ców­kom, by wdro­ży­ły naj­now­sze wytyczne.

Dr The­re­sa Tam zauwa­ży­ła, że sytu­acja jest róż­na w róż­nych pro­win­cjach, cho­ciaż w ska­li całe­go kra­ju pra­wie poło­wa cho­rych na COVID-19 zaka­zi­ła się w domu opie­ki lub rezy­den­cji dla senio­rów. Stwier­dzi­ła, że licz­ba zaka­żeń w takich ośrod­kach będzie rosła, nawet gdy pan­de­mia zacznie zwalniać.

Mini­ster ds. senio­rów Deb Schul­te pod­cza­skon­fe­ren­cji pra­so­wej przy­po­mnia­ła, że kry­tycz­ne jest prze­strze­ga­nie nowych wytycz­nych. Pod­kre­śli­ła, że sfor­mu­ło­wa­nie ich nie ma na celu wyty­ka­nia błę­dów pre­so­ne­lo­wi pla­có­wek, ale ma wpro­wa­dzić ulep­sze­nia tam, gdzie koro­na­wi­rus obna­żył bra­ki. miesz­kań­cy domów opie­ki są zagro­że­ni ze wzglę­du na ist­nie­nie dużej licz­by prze­strze­ni wspól­nych, obsłu­gi­wa­nie wie­lu osób przez ten sam per­so­nel, moż­li­wość wcho­dze­nia osób odwie­dza­ją­cych z zewnątrz oraz prze­no­si­ny z innych ośrodków.

W sobo­tę rząd fede­ral­ny opu­bli­ko­wał wewnętrz­ne wytycz­ne dla domów opie­ki w całym kra­ju pod­kre­śla­jąc, że potrzeb­ny jest przede wszyst­kim rygor we wpusz­cza­niu odwie­dza­ją­cych i wolon­ta­riu­szy. Przed roz­po­czę­ciem zmia­ny pra­cow­ni­cy powin­ni być ruty­no­wo bada­ni, podob­nie oso­by odwie­dza­ją­ce, jeśli rze­czy­wi­ście są nie­zbęd­ne. Pra­cow­ni­cy z obja­wa­mi COVID-19 nie powin­ni w ogó­le przy­stę­po­wać do pra­cy. Nosze­nie masek i inne­go sprzę­tu ochro­ny oso­bi­stej powin­no być stan­dar­dem. Nale­ża­ło­by też ogra­ni­czyć licz­bę pra­cow­ni­ków w jed­nym zakła­dzie, ogra­ni­czyć do nie­zbęd­ne­go mini­mum licz­bę wyjść i utrzy­my­wać zale­ca­ny dystans mie­dzy oso­ba­mi pod­czas posiłków.

Dr Tam powie­dzia­ła, że wytycz­ne zosta­ły sfor­mu­ło­wa­ne na pod­sta­wie doświad­czeń innych kra­jów i skon­sul­to­wa­ne z pro­win­cja­mi i tery­to­ria­mi. Zastrze­gła, że pew­nie będą się zmie­niać w mia­rę roz­wo­ju sytuacji.