Pre­mier Justin Tru­de­au poin­for­mo­wał w pią­tek 17 kwiet­nia o prze­zna­cze­niu 1,7 miliar­da dola­rów na oczysz­cze­nie  osie­ro­co­nych odwier­tów naf­to­wych i gazo­wych w Alber­cie, Saskat­che­wan i Kolum­bii Bry­tyj­skiej, a tak­że pomoc dla far­me­rów oraz osób pra­cu­ją­cych w sek­to­rze kul­tu­ry i sztuki.

Ocze­ku­je się, że pie­nią­dze na oczysz­cza­nie osie­ro­co­nych i nie­ak­tyw­nych odwier­tów pomo­gą utrzy­mać 5200 miejsc pra­cy w Alber­cie, któ­ra otrzy­ma oko­ło 1 miliar­da dolarów.

„Naszym celem jest two­rze­nie natych­mia­sto­wych miejsc pra­cy w tych pro­win­cjach,  poma­ga­jąc fir­mom unik­nąć ban­kruc­twa i wspie­ra­jąc nasze cele śro­do­wi­sko­we” — powie­dział Trudeau.

Reklama

Osie­ro­co­ne odwier­ty naf­to­we i gazo­we to te, któ­re porzu­ci­li dewe­lo­pe­rzy, któ­rych nie moż­na dzi­siaj  zlo­ka­li­zo­wać, zban­kru­to­wa­li lub nie mają środ­ków finan­so­wych na odpo­wied­nie wyco­fa­nie ich eks­plo­ata­cji. Według Finan­ce Cana­da w Alber­cie ist­nie­je oko­ło 4700 takich odwier­tów , 600 w Saskat­che­wan i 350 w Kolum­bii Brytyjskiej.

 

Pre­mier Alber­ty, Jason Ken­ney, szyb­ko pochwa­lił ten ruch, dzię­ku­jąc rzą­do­wi fede­ral­ne­mu za pomoc w finan­so­wa­niu oczysz­cza­nia osie­ro­co­nych i opusz­czo­nych odwiertów.

„Ma to zasad­ni­cze zna­cze­nie dla natych­mia­sto­we­go powro­tu tysię­cy osób z sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go do pra­cy” — napi­sał na Twitterze.

 

Rząd fede­ral­ny sza­cu­je, że kosz­ty oczysz­cza­nia poszcze­gól­nych odwier­tów mogą wyno­sić od 100 000   do kil­ku milio­nów dola­rów, w zależ­no­ści od wiel­ko­ści i zło­żo­no­ści odwiertu.

Pod­czas dzi­siej­szej codzien­nej odpra­wy poza swo­ją rezy­den­cją w Ride­au Cot­ta­ge Tru­de­au ogło­sił rów­nież, że rząd usta­no­wi fun­dusz reduk­cji emi­sji  meta­nu war­to­ści 750 milio­nów dola­rów, aby two­rzyć miej­sca pra­cy poprzez wysił­ki na rzecz ogra­ni­cze­nia zanie­czysz­cze­nia. Fun­dusz obej­mu­je 75 milio­nów dola­rów, aby pomóc prze­my­sło­wi mor­skie­mu ogra­ni­czyć emi­sje w Nowej Fun­dlan­dii i Labradorze.

„To, że mamy kry­zys zdro­wot­ny, nie ozna­cza, że ​​może­my zanie­dbać kry­zys śro­do­wi­sko­wy” — powie­dział Trudeau.

Tru­de­au powie­dział, że rząd pra­cu­je rów­nież nad zwięk­sze­niem kre­dy­tu dla śred­nich firm ener­ge­tycz­nych, aby mogły utrzy­mać dzia­łal­ność i utrzy­mać swo­ich pra­cow­ni­ków. Wspar­cie zosta­nie udzie­lo­ne za pośred­nic­twem Busi­ness Deve­lop­ment Bank of Cana­da i Export Deve­lop­ment Cana­da w celu zapew­nie­nia „szyb­kie­go dostę­pu” do finan­so­wa­nia wyma­ga­ne­go do utrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści i utrzy­ma­nia pracowników.

Ogło­sił tak­że 962 mln dol dla regio­nal­nych agen­cji roz­wo­ju, aby pomóc mniej­szym pra­co­daw­com na obsza­rach wiej­skich, któ­rzy nie mają dostę­pu do tra­dy­cyj­nych insty­tu­cji finan­so­wych, takich jak ban­ki i kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Kolej­ne 500 milio­nów dola­rów zosta­nie prze­zna­czo­ne na wspar­cie Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy pra­cu­ją w sek­to­rach kul­tu­ry, sztu­ki i sportu.

Finan­so­wa­nie ma na celu pomóc orga­ni­za­cjom, któ­re stra­ci­ły przy­cho­dy z powo­du odwo­ła­nych wyda­rzeń, ale nie mogą uzy­skać dostę­pu do innych środ­ków wspar­cia, takich jak pro­gram sub­sy­dio­wa­nia wynagrodzeń.

Tru­de­au ogło­sił tak­że 270 milio­nów dola­rów na pro­gram pomo­cy przed­się­bior­com, inno­wa­to­rom i fir­mom start-up — w tym 20 milio­nów dola­rów dla Futur­pre­neur Cana­da, orga­ni­za­cji non-pro­fit, któ­ra finan­su­je i men­to­ru­je przed­się­bior­ców w wie­ku od 18 do 39 lat.