Duda: Nie wyobra­żam sobie, że Pola­cy za gra­ni­cą nie będą mogli uczest­ni­czyć w wybo­rach korespondencyjnych

“Nie wyobra­żam sobie, że Pola­cy za gra­ni­cą nie będą mogli uczest­ni­czyć w wybo­rach kore­spon­den­cyj­nych” — powie­dział pre­zy­dent Andrzej Duda pod­czas roz­mo­wy z inter­nau­ta­mi. Dodał, że kore­spon­den­cyj­ne wybo­ry — poza bez­pie­czeń­stwem — mogą mieć “walor profrekwencyjny”.

Pre­zy­dent pod­czas sesji pytań i odpo­wie­dzi (Q&A) na Face­bo­oku był pyta­ny przez inter­nau­tów m.in. o to, czy w wybo­rach kore­spon­den­cyj­nych będą mogli wziąć udział Pola­cy miesz­ka­ją­cy za granicą.

Nie wyobra­żam sobie innej sytu­acji. To muszą być takie zasa­dy wybor­cze jak były stan­dar­do­wo do tej pory. Gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne ma po pierw­sze słu­żyć bez­pie­czeń­stwu, a tak­że może mieć walor pro­fre­kwen­cyj­ny — może zwięk­szyć moż­li­wość udział w gło­so­wa­niu, ale nie dopro­wa­dzić do ogra­ni­cze­nia tego pra­wa. (…) Oso­by, któ­re miesz­ka­ją poza gra­ni­ca­mi Pol­ski, będą upraw­nio­ne do gło­so­wa­nia, będą mogły wziąć udział w wybo­rach kore­spon­den­cyj­nych. Nie wyobra­żam sobie innej sytu­acji — pod­kre­ślił prezydent.

Inter­nau­ci pyta­li też o wie­le kwe­stii zwią­za­nych ze sta­nem epi­de­mii — np. czy małe, dwu­let­nie dzie­ci muszą nosić maski ochron­ne. Pre­zy­dent przy­po­mniał, że choć obo­wią­zek nosze­nia masek w miej­scach publicz­nych ma cha­rak­ter powszech­ny, to są od nie­go wyjąt­ki, któ­re doty­czą m.in. dzie­ci do czwar­te­go roku życia. Mówiąc o star­szych dzie­ciach zachę­cił rodzi­ców, żeby robi­li maski, w któ­rych one będą chcia­ły cho­dzić. Róż­nie moż­na dzie­ci zain­te­re­so­wać i bar­dzo o to pro­szę, bo ich ochro­na jest waż­na. (…) Zachę­cam rodzi­ców do kre­atyw­no­ści — podkreślił.

Przez uczniów Duda był pyta­ny o waka­cje. Nie prze­wi­du­je się na razie tego, żeby waka­cji mia­ło nie być — odpo­wie­dział pre­zy­dent. Stwier­dził, że jest to “kwe­stia otwar­ta”. Tym, któ­rzy cięż­ko pra­co­wa­li przez cały rok nale­ży się wypo­czy­nek, tak­że uczniom. Mam nadzie­ję, że wypo­czy­nek waka­cyj­ny uda się w tym roku zre­ali­zo­wać. W jakim stop­niu? Trud­no dziś powie­dzieć. W tej chwi­li abso­lut­nie nikt waka­cji nie prze­kre­śla — dodał. Według nie­go decy­zje doty­czą­ce waka­cji będą podej­mo­wa­ne w naj­bliż­szych tygo­dniach lub miesiącach.

za pap, kpmg