Cha­os nara­sta — komen­tu­je Andrzej Kumor

Andrzej Kumor komen­tu­je wpro­wa­dze­nie po raz kolej­ny sta­nu wyjąt­ko­we­go w Onta­rio skut­ku­ją­ce­go m.in. zaka­zem wycho­dze­nia z domu poza potrze­bą zała­twie­nia naj­bar­dziej nie­zbęd­nych spraw.