Kolej­na roz­mo­wa Andrze­ja Olen­dra z Janu­szem Micha­li­kiem, pol­skim pił­ka­rzem, tre­ne­rem i komen­ta­to­rem spor­to­wym miesz­ka­ją­cym w USA