Ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na wśród setek małych firm w Toron­to wyka­za­ła, że w cią­gu naj­bliż­szych trzech mie­się­cy dwie trze­cie z nich może zamknąć się na amen.

Bada­nie, zosta­ło opra­co­wa­ne przez Bro­adview-Dan­forth Busi­ness Impro­ve­ment Area (BIA), i obję­ło 561 małych firm. i 137 właścicieli.

Oka­za­ło się, że 17 pro­cent firm uwa­ża, że ​​mogą prze­trwać tyl­ko przez kolej­ny mie­siąc, bio­rąc pod uwa­gę „bieżące/spodziewane przy­cho­dy”, pod­czas gdy 21 pro­cent stwier­dzi­ło, że mogą “prze­żyć” jesz­cze dwa mie­sią­ce, a 23 pro­cent sądzi, że mogą prze­trwać trzy mie­sią­ce . Tyl­ko oko­ło 9 pro­cent firm prze­trwa bez wzglę­du na to, jak dłu­go obo­wią­zy­wa­ły będą naka­zy wymu­sza­ją­ce ich zamknięcie.

reklama

Bada­nie wyka­za­ło rów­nież, że wie­le firm zale­ga już z opła­ta­mi za czynsz i praw­do­po­dob­nie zale­gło­ści będą się zwiększać.

Tyl­ko poło­wa ankie­to­wa­nych  stwier­dzi­ła, że ​​jest w sta­nie zapła­cić peł­ny czynsz w kwiet­niu, pra­wie jed­na trze­cia z nich (29 pro­cent) twier­dzi, że nie może w ogó­le zapła­cić czyn­szu, a kolej­ne 11 pro­cent twier­dzi, że mogą  zapła­cić tyl­ko oko­ło poło­wy czyn­szu. Pozo­sta­li respon­den­ci stwier­dzi­li, że mogą zapła­cić jed­ną czwar­tą czyn­szu (6 pro­cent) lub trzy czwar­te (4 procent)

Przed­sta­wi­cie­le Bro­adview-Dan­forth Busi­ness Impro­ve­ment Area roz­ma­wia­li rów­nież z 137 róż­ny­mi wła­ści­cie­la­mi nie­ru­cho­mo­ści w ramach badania.

Oka­za­ło się, że 74% z nich nie otrzy­ma­ło całe­go kwiet­nio­we­go czyn­szu, w tym 29% nie otrzy­ma­ło żad­ne­go czynszu.

Tym­cza­sem odse­tek wła­ści­cie­li, któ­rzy sądzą, że nie otrzy­ma­ją całe­go czyn­szu za maj, wyno­si 82 ​​pro­cent. Obej­mu­je to 28 pro­cent wła­ści­cie­li, któ­rzy oba­wia­ją się, że nie otrzy­ma­ją żad­nych pieniędzy.

Ankie­to­wa­ne fir­my zlo­ka­li­zo­wa­no w 54 róż­nych obsza­rach  biz­ne­so­wych w całym mieście.

Oko­ło 45 pro­cent z nich to fir­my usłu­go­we, a 21 pro­cent to bary lub restau­ra­cje, a pozo­sta­łe 34 pro­cent to skle­py detaliczne.