Pią­tek 24 kwiet­nia 2020
za https://radiorodzina.com/2020/04/piatek-24-kwietnia-2020/
OTTAWA – Pre­mier Justin Tru­de­au ogło­sił, że osią­gnię­to poro­zu­mie­nie ze wszyst­ki­mi pro­win­cja­mi i tery­to­ria­mi w celu wdro­że­nia obie­ca­ne­go pro­gra­mu pomo­cy czyn­szo­wej dla przed­się­biorstw. Pro­gram może obni­żyć czynsz nawet o 75 pro­cent dla kwa­li­fi­ku­ją­cych się małych firm, któ­re zosta­ły dotknię­te przez COVID-19, jeśli ich wła­ści­cie­le zgo­dzą się wziąć w nim udział.

Rząd fede­ral­ny współ­pra­cu­je z pro­win­cja­mi w celu uru­cho­mie­nia kana­dyj­skie­go pro­gra­mu pomo­cy w zakre­sie wynaj­mu komer­cyj­ne­go. Ma to pomóc małym fir­mom w pokry­ciu czyn­szów za kwie­cień, maj i czerwiec.

Wła­ści­cie­lom nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych ofe­ro­wa­ne są pożycz­ki pod­le­ga­ją­ce umo­rze­niu na pokry­cie 50 pro­cent trzech mie­sięcz­nych opłat czyn­szo­wych. Pożycz­ki zosta­ną umo­rzo­ne, jeśli wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści zgo­dzi się obni­żyć czynsz kwa­li­fi­ku­ją­cych się firm o co naj­mniej 75 pro­cent w cią­gu trzech mie­się­cy. Pożycz­ki, któ­re mogą być anu­lo­wa­ne, tra­fi­ły­by bez­po­śred­nio do pożycz­ko­daw­cy hipotecznego.

Reklama

Przed­się­bior­stwa kwa­li­fi­ku­ją­ce się do ulgi w czyn­szu to te, któ­re muszą pła­cić czynsz mniej­szy niż 50 000 dola­rów mie­sięcz­nie, musia­ły tym­cza­so­wo zaprze­stać dzia­łal­no­ści lub doświad­czy­ły co naj­mniej 70-pro­cen­to­we­go spad­ku przy­cho­dów sprzed COVID-19. Pro­gram jest rów­nież udo­stęp­nia­ny orga­ni­za­cjom non-pro­fit i orga­ni­za­cjom charytatywnym.

Pre­mier powie­dział, że wie­le firm – w tym te, któ­re musia­ły teraz zamknąć skle­py, aby prze­strze­gać wytycz­nych zdro­wot­nych – będzie potrze­bo­wa­ło pomo­cy w ponow­nym otwar­ciu się, gdy minie pandemia.

Pro­win­cje uzgod­ni­ły, że przej­mą do 25 pro­cent cał­ko­wi­tych kosz­tów i uła­twią reali­za­cję pro­gra­mu. Ozna­cza to, że fir­my wynaj­mu­ją­ce powierzch­nię będą nadal musia­ły pła­cić 25 pro­cent mie­sięcz­ne­go czyn­szu, wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści będzie musiał zapła­cić 25 pro­cent, a rząd fede­ral­ny i pro­win­cje podzie­lą pozo­sta­łe 50 procent.

Rząd twier­dzi, że kana­dyj­ska kor­po­ra­cja hipo­tecz­na i miesz­ka­nio­wa będzie zarzą­dzać pro­gra­mem, któ­ry ma być „ope­ra­cyj­ny” do poło­wy maja. Cho­dzi o to, aby wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych obni­ża­li czyn­sze dla swo­ich najem­ców i otrzy­ma­li pomoc z mocą wstecz­ną za kwie­cień i maj.