Iran  wystrze­lił sate­li­tę woj­sko­we­go na orbi­tę. O suk­ce­sie poin­for­mo­wał  Kor­pus Straż­ni­ków Rewo­lu­cji Islam­skiej (IRGC). Sate­li­tę wystrze­lo­no z pusty­ni w środ­ko­wej czę­ści Ira­nu. Wynie­sio­na zosta­ła na wyso­kość ok. 425 km.

Tym­cza­sem w Zato­ce Per­skiej doszło w ub. tyg. do incy­den­tu, kie­dy okrę­ty Ira­nu zbli­ży­ły się nie­bez­piecz­nie bli­sko do ame­ry­kań­skich. Iran twier­dzi że winę za incy­dent pono­szą Sta­ny Zjednoczone.

Pre­zy­dent Trump wydał obec­nie pole­ce­nie by w takim wypad­ku zata­piać irań­skie jednostki.