Onta­rio pozwo­li na ponow­ne otwar­cie nie­któ­rych firm od 4 maja.

Pre­mier Doug Ford powie­dział w pią­tek, że nie­któ­re fir­my, któ­re są w sta­nie prze­strze­gać zasad bez­pie­czeń­stwa, któ­re pozwa­la­ją per­so­ne­lo­wi i klien­tom utrzy­mać fizycz­ne dystans, będą mogły ponow­nie zacząć działać.

Wie­le firm ma cha­rak­ter sezo­no­wy, w tym m.in. cen­tra ogrod­ni­cze, fir­my zaj­mu­ją­ce się pie­lę­gna­cją traw­ni­ków i archi­tek­tu­ry zie­lo­nej. Czyn­ne będą auto­ma­tycz­ne i samo­ob­słu­go­we myj­nie samochodowe.

Przy­sta­nie i pola gol­fo­we mogą się zacząć  przy­go­to­wać do ponow­ne­go otwarcia.

Mari­na mogą roz­po­cząć przy­go­to­wa­nia do sezo­nu. ser­wi­su­jąc łodzie i inne jed­nost­ki pły­wa­ją­ce oraz wodu­jąc je, ale nie udo­stęp­nia­jąc ich publicz­no­ści. Łodzie i jed­nost­ki pły­wa­ją­ce muszą być zabez­pie­czo­ne w doku w mari­nie, dopó­ki publicz­ny dostęp nie będzie dozwolony.