Chi­ny zaczę­ły w czte­rech dużych mia­stach pro­gram pilo­ta­żo­wy nowej walu­ty cyfro­wej, sta­jąc się pierw­szym kra­jem, któ­ry pod­jął taki krok.

E‑RMB, bo taki sym­bol ma nowy pie­niądz, będzie wyda­wa­na w Shen­zhen, Suzhou, Cheng­du oraz Xion­g’an, a tak­że na obsza­rach, któ­re będą gospo­da­rzem nie­któ­rych wyda­rzeń pod­czas Zimo­wych Igrzysk Olim­pij­skich w Peki­nie w 2022 roku.

E‑RMB został for­mal­nie przy­ję­ty do sys­te­mów mone­tar­nych miast, infor­mu­je pań­stwo­wy ser­wis infor­ma­cyj­ny Chi­na Daily .

reklama

Cyfro­wa walu­ta —   e‑RMB — była uży­ta w kwiet­niu do wypła­ty wyna­gro­dzeń nie­któ­rym pra­cow­ni­kom rzą­do­wym i urzęd­ni­kom publicznym.

Por­tal inter­ne­to­wy Glo­bal Govern­ment Forum poin­for­mo­wał, że 19 firm han­dlo­wych — w tym McDo­nal­d’s, Star­bucks i Sub­way — zosta­ło zapro­szo­nych do wypró­bo­wa­nia cyfro­we­go juana w nowym obsza­rze eko­no­micz­nym Xiong’an.

Celem pro­jek­tu we wszyst­kich loka­li­za­cjach jest „opty­ma­li­za­cja i popra­wa” funk­cjo­nal­no­ści przed szer­szym wpro­wa­dze­niem walu­ty prze­wi­dy­wa­nym w 2021 roku.

Wpro­wa­dze­nie cyfro­wej walu­ty jest postrze­ga­ne jako  posu­nię­cie mają­ce na  celu prze­ciw­dzia­ła­nie “weapo­ni­za­cji” dola­ra, a tym samym zapew­nie­nie inwe­sto­rom i przed­się­bior­stwom  alter­na­ty­wy dla roz­li­czeń w dolarach.

„Suwe­ren­na walu­ta cyfro­wa sta­no­wi funk­cjo­nal­ną alter­na­ty­wę dla sys­te­mu roz­li­czeń w dola­rach i osła­bia wpływ wszel­kich sank­cji lub zagro­żeń wyklu­cze­nia zarów­no na pozio­mie kra­ju, jak i przed­się­biorstw. Może tak­że uła­twiać inte­gra­cję na ryn­kach walu­to­wych będą­cych przed­mio­tem han­dlu glo­bal­ne­go przy zmniej­szo­nym ryzy­ku poli­tycz­nych zakłó­ceń. Sta­bil­ność chiń­skie­go juana pod­czas kry­zy­su COVID-19 zwięk­szy­ła jego atrak­cyj­ność dla wie­lu inwe­sto­rów. Te dwa sys­te­my roz­li­cze­nio­we —  ame­ry­kań­ski i  chiń­ski — mogą dzia­łać obok sie­bie lub, w razie potrze­by, na zasa­dzie wza­jem­ne­go wyklu­cze­nia”, czy­ta­my w Chi­na Daily .

Ludzie będą w sta­nie kon­wer­to­wać pie­nią­dze na swo­ich rachun­kach ban­ko­wych do wer­sji cyfro­wej i doko­ny­wać depo­zy­tów za pośred­nic­twem port­fe­li elek­tro­nicz­nych. Podob­no tech­no­lo­gia umoż­li­wia wymia­nę walu­ty cyfro­wej bez połą­cze­nia z Inter­ne­tem i może być uży­wa­na do doko­ny­wa­nia płat­no­ści zbliżeniowych.