– Kar­ta Rodzi­ny to moje zobo­wią­za­nie, któ­re­go jako pre­zy­dent teraz i przez następ­ne 5 lat będę ści­śle prze­strze­gać – zade­kla­ro­wał pre­zy­dent Andrzej Duda.

Ubie­ga­ją­cy się o reelek­cję Duda pod­pi­sał w śro­dę Kar­tę Rodzi­ny. Jako jed­no ze zobo­wią­zań zawar­tych w kar­cie wymie­nił zacho­wa­nie obni­żo­ne­go wie­ku eme­ry­tal­ne­go.

Zade­kla­ro­wał też utrzy­ma­nie pro­gra­mów spo­łecz­nych dla senio­rów, w tym 13. eme­ry­tu­ry, dar­mo­wych leków dla osób po 75 roku życia, pro­gra­mu “Opie­ka 75+”. “To tak­że przy­go­to­wy­wa­ny pro­gram cen­trów ochro­ny zdro­wia dedy­ko­wa­nych dla senio­rów, spe­cja­li­stycz­nej, kom­plek­so­wej opie­ki medycz­nej nad senio­ra­mi, to tak­że wstęp­nie zło­żo­na przez rząd obiet­ni­ca 14. eme­ry­tu­ry. Będę czy­nił wszyst­ko, żeby zosta­ła dotrzy­ma­na” – oświadczył.

W ramach Kar­ty Rodzi­ny pre­zy­dent wyli­czył też pomoc dla rodzi­ców samot­nie wycho­wu­ją­cych dzie­ci, popra­wę funk­cjo­no­wa­nia fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go, wyż­sze kary za prze­moc w rodzi­nie, a tak­że pro­gra­my wal­ki z uza­leż­nie­nia­mi u osób nie­let­nich i wzmoc­nie­nie ochro­ny dzie­ci przed pornografią.

reklama

Pre­zy­dent mówił też o zna­cze­niu pro­ro­dzin­nych roz­wią­zań na ryn­ku pra­cy. Jak pod­kre­ślił, posia­da­nie dziec­ka nie może być argu­men­tem prze­ciw­ko roz­wo­jo­wi zawo­do­we­mu zarów­no męż­czyzn, jak i kobiet. Dodał, że jest “abso­lut­nym zwo­len­ni­kiem rów­no­upraw­nie­nia płci”, w tym rów­no­ści zarob­ków i moż­li­wo­ści roz­wo­ju zawo­do­we­go kobiet i męż­czyzn. “Rynek nie może prze­ciw­dzia­łać roz­wo­jo­wi zawo­do­we­mu kobie­ty” – stwier­dził prezydent.

Dodał, że rodzi­na sta­no­wi pod­sta­wo­wą war­tość pań­stwa. “Rodzi­na wyma­ga szcze­gól­nej ochro­ny i szcze­gól­ne­go wspar­cia ze stro­ny pań­stwa, a rodzi­ce są tymi człon­ka­mi spo­łecz­no­ści, któ­re poprzez wycho­wa­nie dzie­ci przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju Rze­czy­po­spo­li­tej. (…) Obie­cu­ję, że będę się sta­rał ich wspie­rać i chro­nić przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi. To jako pre­zy­dent i kan­dy­dat na pre­zy­den­ta w
następ­nej kaden­cji poprzez tę kar­tę gwa­ran­tu­ję” – zazna­czył Andrzej Duda.

Źró­dło: PAP