Pusz­cza Boli­mow­ska — mean­dry rze­ki Raw­ki w oko­li­cy wsi Joachimów-Mogiły

Pusz­cza Kam­pi­no­ska — wydmy i łąki w rejo­nie Dąbro­wy Starej