Rze­czy­wi­ście ważne

Buszu­jąc po inter­ne­cie natra­fi­łem na fil­my mówią­ce o odczu­ciach ludzi, któ­rzy już byli na „tam­tym świe­cie”. Wszyst­kie są podob­ne. Ludzie widzą Pana Jezu­sa i Mat­kę Prze­naj­święt­szą i z Nimi roz­ma­wia­ją dłu­żej. Widzą prze­pięk­ne nie­bo i cza­sa­mi uła­mek pie­kła, ale w każ­dym razie ten co zoba­czy parę takich fil­mów sta­nie się napraw­dę wierzącym.

Waż­ne jed­nak to by prze­ko­nać do obej­rze­nia tych fil­mów ludzi mało wie­rzą­cych lub nawet zago­rza­łych ateistów.

Rze­czy­wi­stość

W ubie­głym roku z regu­ły co dzień tak czy owak umie­ra­ło 1200 osób, teraz z wiru­sa przy wiel­kim krzy­ku umie­ra z 30.

Nie­bez­pie­czeń­stwo i okazja

Krzysz­tof Bosak na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mówił o gwał­tow­nym spad­ku cen klu­czo­wych akcji pol­skich jak Orlen, Gór­nic­two Mie­dzio­we, LOT czy Bank PEKAO. Ich ceny są nawet do 40% niż­sze od kur­su w grud­niu. Jed­nak to wiel­ka oka­zja dla roda­ków, wziąć pożycz­kę pod zastaw domu i spo­ry pakiet kupić, ale kto ma tyle odwagi?

Ozna­cza to, że obcy mają­cy pie­nią­dze mogą lada dzień je prze­jąć. Nie­ste­ty nie powie­dział jed­ne­go pro­ste­go roz­wią­za­nia — zamknię­cie giełdy.

Wstyd

Bar­dzo mi przy­kro pisać źle o pol­skim epi­sko­pa­cie, ale czy trze­ba było ule­gać pre­sji anty­ko­to­lic­kie­go rządu?

W auto­bu­sie na 60 metrów może być 38 osób a w koście­le już z łaski teraz jeden wier­ny ma być na 15 m kw. Trze­ba żądać by w każ­dym koście­le by na każ­de 5 m. kw. mógł być jeden wierny.

Praw­da

Znów w pra­sie pol­skiej nie poda­no, co się dzie­je na Bia­ło­ru­si, gdzie życie idzie pra­wie nor­mal­nie. Nikt nie prze­szka­dza cho­dzić do kościo­ła, nikt nie naka­zu­je nosić maski, nikt nie zabra­nia cho­dzić do lasu czy jechać na Wiel­ka­noc do rodzi­ny poza Mińsk. Nie­ste­ty na wszel­ki wypa­dek moc ludzi zamy­ka się w domu i tak pozba­wia się zbaw­cze­go dzia­ła­nia słońca.

Śmiesz­ne

W inter­ne­cie były zdję­cie woja­ka fran­cu­skie­go z pisto­le­ta­mi maszy­no­wy­mi na służ­bie w Pary­żu. Prze­cież daw­no nie było dzia­łań ter­ro­ry­stycz­nych i czy są tak uzbro­je­ni, by siać … popłoch.

Jacek Wilk

Były poseł i kon­ser­wa­tyw­ny dzia­łacz poli­tycz­ny miał cie­ka­we wystą­pie­nie w Mediach Narodowych

Powie­dział, że trze­ba napraw­dę opie­ko­wać się eme­ry­ta­mi bo ci, zwłasz­cza pala­cze i gru­ba­sy, są naj­bar­dziej nara­że­ni na choroby.

Inni, do 50 roku życia, niech robią co chcą bo im wirus napraw­dę śmier­tel­nie nie zagra­ża. Idąc dalej za jego wypo­wie­dzia­mi war­to by wpro­wa­dzić zasa­dy, że ludzie poni­żej 50 lat mogą pra­co­wać, uczyć itd. Czy­li przy tej zasa­dzie kraj by ruszył.

Dodam, że jak poda­ją dane o śmier­ci w róż­nych kra­jach to rzad­ko poda­ją danych o ich wie­ku. Cze­go się BOJą?

24 kwiet­nia

Zmar­ło w Pol­sce 9 osób zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem (wiek-płeć, miej­sce zgo­nu): 73‑K i 67‑M Raci­bórz, 88‑K Tychy, 78‑M, 70‑M i 82‑M Poznań, 69‑K i 55‑M Gru­dziądz, 69‑M Toruń.

- Wszyst­kie oso­by MIAŁY cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce doda­je Mini­ster­stwo Zdro­wia w komunikacie.

Ile to kosztuje?

Na sku­tek rzą­do­wych zaka­zów, któ­re mają zatrzy­mać koro­na­wi­ru­sa, pol­ska gospo­dar­ka skur­czy­ła się od 16 mar­ca o ok. 80 mld zł, czy­li 3,5 proc. rocz­ne­go pro­duk­tu kra­jo­we­go brut­to. Tra­ci­my 2 mld zł dzien­nie – infor­mu­ją orga­ni­za­cje przed­się­bior­ców pol­skich. Naj­wię­cej tra­cą usłu­gi i prze­mysł – stra­ty wynio­sły odpo­wied­nio 30 i 24 mld zł. Han­del to 20 mld zł strat, a budow­nic­two – pra­wie 6 mld zł.

Jak było przedtem?

Przy epi­de­miach, jak pta­sia czy świń­ska gry­pa, ofiar było znacz­nie wię­cej, a nie sto­so­wa­no nawet — czę­ści — takich obostrzeń jak dzisiaj.

Obostrze­nia te ude­rza­ją w zwy­kłych ludzi, któ­rym tnie się pen­sje, prze­rzu­ca na pół eta­tu, nie wypła­ca pre­mii, a czę­sto też pozba­wia pra­cy. Sto­ją za tym kon­kret­ne dra­ma­ty całych rodzin, a w naj­bliż­szych mie­sią­cach, jeśli te ogra­ni­cze­nia się utrzy­ma­ją, prze­ło­ży się to na falę samo­bójstw sfru­stro­wa­nych i zroz­pa­czo­nych, któ­rym zabro­nio­no pra­co­wać i utrzy­my­wać wła­sne rodzi­ny rze­ko­mo dla dobra wspólnego.

U rodzi­ny

Brat Sta­ni­sław pro­wa­dzi koło Mariot­ta w War­sza­wie wzię­tą restau­ra­cje, gdzie dora­bia mój syn Anto­ni i dowia­du­ję się, że będzie do czerw­ca zamknięta.

Coś dla zwierząt

Zakaz wcho­dze­nia do lasu daje wspa­nia­łą ulgę dla zwie­rząt i poczu­ły się bez­piecz­ne. Nie tyl­ko w lasach poru­sza­ją się swo­bod­niej, ale wycho­dzą z nich nawet do miast jak do Zakopanego.

Może ktoś pomy­śli i w przy­szłym roku wpro­wa­dzi na prze­ciąg 2–3 tygo­dni podob­ny zakaz?

Marsz pokut­ny

Od dwóch mie­się­cy nawo­łu­je by epi­sko­pat kato­lic­ki, by wespół z pra­wo­sław­ny­mi zor­ga­ni­zo­wał w Miń­sku marsz pokutny.

W pra­wo­sław­ną nie­dzie­le wiel­ka­noc­ną spo­tka­łem w cer­kwi kate­dral­nej arcy­bi­sku­pa Paw­ła zwierzch­ni­ka cer­kwi na Bia­ło­ru­si i mówi­łem na ten temat. W ponie­dzia­łek zanio­słem Mu kon­kret­ny plan takiej pro­ce­sji, czy też poszedł do kosza?

PiS?

Jak roz­szy­fro­wać ten skrót !

PiS = Pogar­da i Służalczość

P — jak Pogar­da dla Praw­dy, dla Polski.

S — jak Słu­żal­czość wobec Soro­sa, wobec syjo­ni­stów, spraw­ców pan­de­mii stra­chu, wobec wszyst­kich prócz wła­snych obywateli

9 maja

To corocz­nie obcho­dzo­ne są nie tyl­ko w Moskwie dzień zakoń­cze­nia II woj­ny świa­to­wej. Już mamy w Miń­sku wiel­kie sto­iska z pla­ka­ta­mi. Nikt jed­nak nie wie jak będą prze­bie­ga­ły obchody.

Ja zamó­wi­łem 8 wie­czo­rem, msze za wszyst­kich pole­głych w tej woj­nie w mym para­fial­nym koście­le św. Szy­mo­na i św. Hele­ny. Może ktoś zro­bi podob­nie w Toronto ?

Patrio­ci?

PiS sprze­dał Pola­ków litew­skich i poma­ga­ją Litwie w wal­ce z nimi. Ata­ku­ją tych chcą utrzy­mać pol­skość Zwią­zek Pola­ków i ich lide­ra Wal­de­ma­ra Tomaszewskiego.

Pre­zy­dent Litwy G. Nause­da powie­dział, że ceni obec­ne pol­skie wła­dze za to, że ani odro­bi­nę nie naci­ska­ją w spra­wie prze­strze­ga­nia przez Litwę praw należ­nych mniej­szo­ści polskiej.

Rozu­miem jesz­cze by Litwa coś za to Pol­sce dała ale co dała ?  G… w proszku.

Zapo­mnia­li

Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia nawo­łu­je do czę­ste­go mycia rąk, nie doty­ka­nia twa­rzy itd., ale zapo­mnia­ła, że war­to wycho­dzić na słoń­ce, któ­re zabi­ja wirusy.

Bez­ro­bot­ni

Na drzwiach kon­su­la­tu RP jest infor­ma­cje, że do 30 kwiet­nia nie będą wyda­wa­ne wizy do Pol­ski. Kto autem poje­dzie musi tam odbyć 14 dni kwa­ran­tan­ny i podob­nie kto przy­jeż­dża z Pol­ski na Białoruś.

Rad­ni­ca

Dzie­więć dni po Wiel­ka­no­cy pra­wo­sław­nych obcho­dzo­ny jest ich dzień zmar­łych, któ­ry jest dniem wol­nym od pra­cy. W Miń­sku kil­ka dni przed­tem jest moc sto­isk ze sztucz­ny­mi kwia­ta­mi, a kto może jedzie za mia­sto odwie­dzać gro­by zmarłych.

Nad tymi gro­ba­mi odby­wa­ją się uczty rodzin­ne z piciem wód­ki z jed­nym zastrze­że­niem, — nie wol­no się stu­kać kie­lisz­ka­mi. Prze­cho­dząc wśród tych gro­bów moż­na być zapra­sza­nym do uczty i poznać wie­lu sym­pa­tycz­nych ludzi.

Jakim być

Miej ser­ce lwa, poko­rę fran­cisz­ka­ni­na, hart sta­li, weso­łość plisz­ki i brak tajem­nic w życiu.

Alek­san­der Pruszyński