Bur­mistrz Toron­to, John Tory, ogło­sił w śro­dę, że mia­sto pra­cu­je nad nowym pla­nem powięk­sze­nia prze­strze­ni dla pie­szych i rowe­rzy­stów. ma to zwią­zek z pan­de­mią i mia­ło­by zezwo­lić na lep­sze dystan­so­wa­nie społeczne.

„Obec­nie obser­wu­je­my ruch samo­cho­do­wy i pie­szy na niskim pozio­mie, pod­czas gdy ruch rowe­ro­wy pozo­stał mniej wię­cej taki sam. Wie­my, że to się zmie­ni w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach i mie­sią­cach” — powie­dział Tory pod­czas codzien­nej kon­fe­ren­cji prasowej.

„Będzie­my potrze­bo­wać wię­cej miej­sca na spa­ce­ry. Będzie­my potrze­bo­wać spo­koj­nych ulic. Będzie­my potrze­bo­wać wię­cej infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej” — zapowiedział.

Reklama

 

Tory powie­dział, że nowy pro­gram, któ­ry jest obec­nie opra­co­wy­wa­ny zarów­no przez Toron­to Trans­it Servi­ces, jak i Toron­to Public Health, nazy­wa się Acti­ve­TO i zaowo­cu­je stwo­rze­niem bli­sko 50 km “wyci­szo­nych” ulic.

 

„Plan Acti­ve­TO stwo­rzy spo­koj­niej­sze uli­ce. Będą to tra­sy lokal­ne z bar­dzo szyb­ko wdro­żo­ny­mi środ­ka­mi ogra­ni­cza­ją­cy­mi ruch, aby umoż­li­wić wyłącz­nie lokal­ny ruch samo­cho­do­wy i zro­bić wię­cej miej­sca dla rowe­rzy­stów i pieszych”.

Będą to m.in. uli­ce  w pobli­żu dużych par­ków, któ­re obec­nie zasta­wia­ne są samo­cho­da­mi gdyż par­kin­gi w par­kach są zamknięte..

W week­en­dy mogą też być zamy­ka­ne głów­ne dro­gi w pobli­żu głów­nych tras spa­ce­ro­wych, par­ków lub atrak­cji rekre­acyj­nych, gdzie docho­dzi do zatłoczenia.

​​Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia wezwa­ła ludzi do cho­dze­nia pie­szo i jaz­dy na rowe­rze jako pod­sta­wo­wych środ­ków trans­por­tu pod­czas pan­de­mii tam, gdzie jest to tyl­ko wyko­nal­ne, ponie­waż pozwa­la­ją one na fizycz­ne dystan­so­wa­nie, mogą zmniej­szyć ryzy­ko cho­rób prze­wle­kłych i popra­wić zdro­wie psychiczne.

 

Szcze­gó­ły pla­nu zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w naj­bliż­szych dniach.