Materiał uzupełniony – Informacje o kandydacie na prezydenta ułatwiające racjonalne podjęcie decyzji w czasie głosowania – materiał do dyskusji

1/ życiorys – zwłaszcza wykształcenie, doświadczenie zawodowe, działalność społeczna

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

2/ całościowy obraz obecnej Polski

3/ Jaka powinna być Polska

4/ lista ustaw, które jako prezydent- elekt skieruje do Sejmu, korzystając z prawa do inicjatywy ustawodawczej

Sprawy, które moim zdaniem mogłyby stać się tematami prezydenckich inicjatyw ustawodawczych,

1/   Zasady Cywilizacji Łacińskiej – w szczególności etyka chrześcijańska

2/   Ustawowe wzmocnienie ochrony prawnej wolności religijnych, w szczególności chrześcijaństwa z powodu coraz częstszych aktów znieważania zasad wiary i profanacji miejsc kultu

3/   Honor i suwerenność narodu

4/  Gospodarka – przedsiębiorczość indywidualna i spółdzielcza

5/  Odrodzenie autonomicznej, sejmowej Komisji Kodyfikacyjnej –  w okresie II RP (w latach 1919-1939) przygotowywała dla Sejmu projekty ustawodawcze. Za odrodzenie Komisji Kodyfikacyjnej z okresu II RP uważam przywrócenie zasad jej działania, uzupełnione potrzebami czasu obecnego. Komisja wypracowywała by projekty ustawodawcze

— samodzielnie na skutek uchwały Sejmu

— w porozumieniu z inicjatorami projektów ustawodawczych, to znaczy w porozumieniu z Prezydentem RP, bądź z Ministrem Sprawiedliwości, bądź z reprezentantem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

Współczesną Komisję kodyfikacyjną mogliby tworzyć :

* przedstawiciele wydziałów prawa wyższych uczelni na poziomie akademickim – po jednym z każdej

* przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń zawodów prawniczych o zasięgu ogólnopolskim – po jednym z każdego

* przedstawiciel Stowarzyszenia  “Krajowa Rada Sędziów Społecznych”

* przedstawiciel  Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

*  przedstawiciele ogólnopolskich organizacji grupujących osoby pokrzywdzone  przez organa sprawiedliwości – po jednym z każdej.

Odrodzenie autonomicznej Komisji Kodyfikacyjnej z okresu II RP umożliwiło, by Sejmowi uporządkowanie i wypracowanie właściwych ram prawnych funkcjonowania narodu i państwa oraz konstruowanie w przyszłości odpowiednich, jednolitych aktów ustawodawczych.

Fakty rozpraszania prawa nie miałyby wtedy możliwości zaistnienia.

Proponowane obszary tematyczne, którymi mogłaby zająć się  Komisja kodyfikacyjna :

*  zasady tworzenia prawa przez Sejm

*  organizacja i funkcjonowanie organów  sprawiedliwości

*  prawo cywilne, karne, rodzinne, podatkowe, skarbowe i inne

*  gwarancje praworządności działań wszystkich organów władzy – w szczególności najwyższej władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej

6/  Komisja Konstytucyjna – obywatelskie prawo weta wobec ustaw sejmowych i aktów prawnych uchwalanych przez organa samorządu terytorialnego oraz stała zasada praworządności działań wszystkich organów władzy – w szczególności najwyższej władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej

7/  Pełne, a nie tylko częściowe odrodzenie Państwowej Rady Zdrowia – organu legislacyjno-prawnego, przygotowującego  w II RP projekty ustaw dla Sejmu.

W składzie obecnej Rady do spraw Zdrowia Publicznego zostali pominięci niezależni od Ministra Zdrowia:

*  przedstawiciele akademickich uczelni medycznych, po jednym z każdej – wyższe uczelnie są autonomicznymi ośrodkami nauki

*  przedstawiciele akademickich uczelni weterynaryjnych, po jednym z każdej- ludzie chorują również na choroby odzwierzęce

*  przedstawiciel Związku Miast Polskich

Wyżej wymienieni przedstawiciele wchodzili w II RP w skład Państwowej Rady Zdrowia, organu legislacyjno-prawnego, który przygotowywał dla Sejmu projekty ustaw. Po uchwaleniu ustawy w ciągu pół roku były gotowe akty wykonawcze z podaniem źródeł finansowania. Odpowiednio przygotowywane ówczesne ustawodawstwo medyczne stanowiło silną, stabilną podstawę funkcjonowania oraz rozwoju publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

8/   Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

9/   Media publiczne –  dogłębna, bezstronna informacja, a nie polityczna propaganda sukcesu kolejnych ekip rządzących Państwem

Informacje władz nie mogą być podawane bez równoległego przedstawienia stanowiska bezstronnych, kompetentnych podmiotów społecznych takich jak na  przykład: Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarska, Naczelna Izba Adwokacka i inne.

10/   Bogactwa naturalne

11/   Odrodzenie wysokiego, przedwojennego poziomu oświaty

12/  Polonia –  jej prawa wyborcze i kwestia reprezentacji w Sejmie

13/  Utworzenie Instytutu Badań Naukowych nad Totalitaryzmami – Prezes byłby powoływany przez Sejm i zatwierdzany przez Senat

14/  Uczczenie państwowym pomnikiem w centralnym miejscu w Warszawie oraz utworzenie muzeum pamięci wielkiego generała Tadeusza Rozwadowskiego, bez którego nie byłoby ani zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, ani ostatecznego zwycięstwa w wojnie 1920 roku.

15/  Uhonorowanie twórców Ustawy o spółdzielniach z dnia 29  października 1920 roku państwowym pomnikiem przed siedzibą Krajowej Rady Spółdzielczej.

Z wyrazami szacunku

                      Michał Jabłoński