Mate­riał uzu­peł­nio­ny — Infor­ma­cje o kan­dy­da­cie na pre­zy­den­ta uła­twia­ją­ce racjo­nal­ne pod­ję­cie decy­zji w cza­sie gło­so­wa­nia — mate­riał do dyskusji

1/ życio­rys — zwłasz­cza wykształ­ce­nie, doświad­cze­nie zawo­do­we, dzia­łal­ność społeczna

2/ cało­ścio­wy obraz obec­nej Polski

Reklama

3/ Jaka powin­na być Polska

4/ lista ustaw, któ­re jako pre­zy­dent- elekt skie­ru­je do Sej­mu, korzy­sta­jąc z pra­wa do ini­cja­ty­wy ustawodawczej

Spra­wy, któ­re moim zda­niem mogły­by stać się tema­ta­mi pre­zy­denc­kich ini­cja­tyw ustawodawczych,

1/   Zasa­dy Cywi­li­za­cji Łaciń­skiej — w szcze­gól­no­ści ety­ka chrześcijańska

2/   Usta­wo­we wzmoc­nie­nie ochro­ny praw­nej wol­no­ści reli­gij­nych, w szcze­gól­no­ści chrze­ści­jań­stwa z powo­du coraz częst­szych aktów znie­wa­ża­nia zasad wia­ry i pro­fa­na­cji miejsc kultu

3/   Honor i suwe­ren­ność narodu

4/  Gospo­dar­ka — przed­się­bior­czość indy­wi­du­al­na i spółdzielcza

5/  Odro­dze­nie auto­no­micz­nej, sej­mo­wej Komi­sji Kody­fi­ka­cyj­nej —  w okre­sie II RP (w latach 1919–1939) przy­go­to­wy­wa­ła dla Sej­mu pro­jek­ty usta­wo­daw­cze. Za odro­dze­nie Komi­sji Kody­fi­ka­cyj­nej z okre­su II RP uwa­żam przy­wró­ce­nie zasad jej dzia­ła­nia, uzu­peł­nio­ne potrze­ba­mi cza­su obec­ne­go. Komi­sja wypra­co­wy­wa­ła by pro­jek­ty ustawodawcze

– samo­dziel­nie na sku­tek uchwa­ły Sejmu

– w poro­zu­mie­niu z ini­cja­to­ra­mi pro­jek­tów usta­wo­daw­czych, to zna­czy w poro­zu­mie­niu z Pre­zy­den­tem RP, bądź z Mini­strem Spra­wie­dli­wo­ści, bądź z repre­zen­tan­tem Oby­wa­tel­skiej Ini­cja­ty­wy Ustawodawczej.

Współ­cze­sną Komi­sję kody­fi­ka­cyj­ną mogli­by tworzyć :

* przed­sta­wi­cie­le wydzia­łów pra­wa wyż­szych uczel­ni na pozio­mie aka­de­mic­kim — po jed­nym z każdej

* przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­dów i sto­wa­rzy­szeń zawo­dów praw­ni­czych o zasię­gu ogól­no­pol­skim — po jed­nym z każdego

* przed­sta­wi­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia  “Kra­jo­wa Rada Sędziów Społecznych”

* przed­sta­wi­ciel  Insty­tu­tu na rzecz Kul­tu­ry Praw­nej Ordo Iuris

*  przed­sta­wi­cie­le ogól­no­pol­skich orga­ni­za­cji gru­pu­ją­cych oso­by pokrzyw­dzo­ne  przez orga­na spra­wie­dli­wo­ści — po jed­nym z każdej.

Odro­dze­nie auto­no­micz­nej Komi­sji Kody­fi­ka­cyj­nej z okre­su II RP umoż­li­wi­ło, by Sej­mo­wi upo­rząd­ko­wa­nie i wypra­co­wa­nie wła­ści­wych ram praw­nych funk­cjo­no­wa­nia naro­du i pań­stwa oraz kon­stru­owa­nie w przy­szło­ści odpo­wied­nich, jed­no­li­tych aktów ustawodawczych.

Fak­ty roz­pra­sza­nia pra­wa nie mia­ły­by wte­dy moż­li­wo­ści zaistnienia.

Pro­po­no­wa­ne obsza­ry tema­tycz­ne, któ­ry­mi mogła­by zająć się  Komi­sja kodyfikacyjna :

*  zasa­dy two­rze­nia pra­wa przez Sejm

*  orga­ni­za­cja i funk­cjo­no­wa­nie orga­nów  sprawiedliwości

*  pra­wo cywil­ne, kar­ne, rodzin­ne, podat­ko­we, skar­bo­we i inne

*  gwa­ran­cje pra­wo­rząd­no­ści dzia­łań wszyst­kich orga­nów wła­dzy — w szcze­gól­no­ści naj­wyż­szej wła­dzy wyko­naw­czej, usta­wo­daw­czej i sądowniczej

6/  Komi­sja Kon­sty­tu­cyj­na — oby­wa­tel­skie pra­wo weta wobec ustaw sej­mo­wych i aktów praw­nych uchwa­la­nych przez orga­na samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz sta­ła zasa­da pra­wo­rząd­no­ści dzia­łań wszyst­kich orga­nów wła­dzy — w szcze­gól­no­ści naj­wyż­szej wła­dzy wyko­naw­czej, usta­wo­daw­czej i sądowniczej

7/  Peł­ne, a nie tyl­ko czę­ścio­we odro­dze­nie Pań­stwo­wej Rady Zdro­wia — orga­nu legi­sla­cyj­no-praw­ne­go, przy­go­to­wu­ją­ce­go  w II RP pro­jek­ty ustaw dla Sejmu.

W skła­dzie obec­nej Rady do spraw Zdro­wia Publicz­ne­go zosta­li pomi­nię­ci nie­za­leż­ni od Mini­stra Zdrowia:

*  przed­sta­wi­cie­le aka­de­mic­kich uczel­ni medycz­nych, po jed­nym z każ­dej — wyż­sze uczel­nie są auto­no­micz­ny­mi ośrod­ka­mi nauki

*  przed­sta­wi­cie­le aka­de­mic­kich uczel­ni wete­ry­na­ryj­nych, po jed­nym z każ­dej- ludzie cho­ru­ją rów­nież na cho­ro­by odzwierzęce

*  przed­sta­wi­ciel Związ­ku Miast Polskich

Wyżej wymie­nie­ni przed­sta­wi­cie­le wcho­dzi­li w II RP w skład Pań­stwo­wej Rady Zdro­wia, orga­nu legi­sla­cyj­no-praw­ne­go, któ­ry przy­go­to­wy­wał dla Sej­mu pro­jek­ty ustaw. Po uchwa­le­niu usta­wy w cią­gu pół roku były goto­we akty wyko­naw­cze z poda­niem źró­deł finan­so­wa­nia. Odpo­wied­nio przy­go­to­wy­wa­ne ówcze­sne usta­wo­daw­stwo medycz­ne sta­no­wi­ło sil­ną, sta­bil­ną pod­sta­wę funk­cjo­no­wa­nia oraz roz­wo­ju publicz­nej i nie­pu­blicz­nej służ­by zdrowia.

8/   Ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne i zdrowotne

9/   Media publicz­ne —  dogłęb­na, bez­stron­na infor­ma­cja, a nie poli­tycz­na pro­pa­gan­da suk­ce­su kolej­nych ekip rzą­dzą­cych Państwem

Infor­ma­cje władz nie mogą być poda­wa­ne bez rów­no­le­głe­go przed­sta­wie­nia sta­no­wi­ska bez­stron­nych, kom­pe­tent­nych pod­mio­tów spo­łecz­nych takich jak na  przy­kład: Kra­jo­wa Izba Gospo­dar­cza, Kra­jo­wa Rada Izb Rol­ni­czych, Zwią­zek Rze­mio­sła Pol­skie­go, Naczel­na Izba Lekar­ska, Naczel­na Izba Pie­lę­gniar­ska, Naczel­na Izba Adwo­kac­ka i inne.

10/   Bogac­twa naturalne

11/   Odro­dze­nie wyso­kie­go, przed­wo­jen­ne­go pozio­mu oświaty

12/  Polo­nia —  jej pra­wa wybor­cze i kwe­stia repre­zen­ta­cji w Sejmie

13/  Utwo­rze­nie Insty­tu­tu Badań Nauko­wych nad Tota­li­ta­ry­zma­mi — Pre­zes był­by powo­ły­wa­ny przez Sejm i zatwier­dza­ny przez Senat

14/  Uczcze­nie pań­stwo­wym pomni­kiem w cen­tral­nym miej­scu w War­sza­wie oraz utwo­rze­nie muzeum pamię­ci wiel­kie­go gene­ra­ła Tade­usza Roz­wa­dow­skie­go, bez któ­re­go nie było­by ani zwy­cię­stwa w Bitwie War­szaw­skiej, ani osta­tecz­ne­go zwy­cię­stwa w woj­nie 1920 roku.

15/  Uho­no­ro­wa­nie twór­ców Usta­wy o spół­dziel­niach z dnia 29  paź­dzier­ni­ka 1920 roku pań­stwo­wym pomni­kiem przed sie­dzi­bą Kra­jo­wej Rady Spółdzielczej.

Z wyra­za­mi szacunku

                      Michał Jabłoń­ski