Alber­ta zezwa­la na otwar­cie wszyst­kich skle­pów i punk­tów opie­ki nad dzieć­mi, z wyjąt­kiem dwóch regio­nów w połu­dnio­wej czę­ści pro­win­cji. Tam do 25 maja pozo­sta­ną zamknię­te salo­ny fry­zjer­skie i restau­ra­cje. Pre­mier Jason Ken­ney powie­dział, że w całej pro­win­cji licz­ba nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa spa­da, jed­nak w Cal­ga­ry i Bro­oks trze­ba zacho­wać ostroż­ność. W tych dwóch regio­nach odno­to­wa­nych zosta­ło trzy czwar­te wszyst­kich aktyw­nych przy­pad­ków COVID-19 w Albercie.

W pozo­sta­łych regio­nach biz­ne­sy mogą się otwie­rać, jed­nak restau­ra­cje mogą przyj­mo­wać tyl­ko poło­wę nor­mal­nej licz­by gości. Poza tym utrzy­ma­ny jest zakaz zgro­ma­dzeń publicznych.

Pre­mier Ken­ney zapo­wia­da, że kolej­ny etap odmra­ża­nia gospo­dar­ki może nastą­pić 19 czerw­ca. Mogły­by być wów­czas otwie­ra­ne kina.