CRA jest w sta­nie wykryć, że ktoś nie­słusz­nie pobie­ra zasił­ki wypła­ca­ne w cza­sie pan­de­mii — jed­nak takie wykry­cie nie nastą­pi zbyt szyb­ko. Mimo że poli­ty­cy, wśród nich pre­mier Justin Tru­de­au, mówią o spraw­dza­niu uczci­wo­ści Kana­dyj­czy­ków, to w prak­ty­ce będzie to moż­li­we pod­czas skła­da­nia roz­li­czeń podat­ko­wych za rok 2020 — czy­li w 2021.

Wyżsi urzęd­ni­cy z agen­cji podat­ko­wej ano­ni­mo­wo ujaw­ni­li kil­ka spo­so­bów wykry­wa­nia poten­cjal­nych nad­użyć. Zda­niem jed­ne­go z nich nawet 2–3 proc. osób otrzy­mu­ją­cych fede­ral­ne zasił­ki kry­zy­so­we może je dosta­wać nie­na­leż­nie (prze­cięt­nie w pro­gra­mach rzą­do­wych jest to mniej niż 1 proc.). Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy nie­słusz­nie pobie­ra­ją zasił­ki, będą musie­li oddać pie­nią­dze, choć moż­li­we że dodat­ko­we kary ich nie spo­tka­ją. Wie­le osób, któ­re dosta­ją i CERB, i EI, dosta­ją je przez pomył­kę. Inne przy­pad­ki, to np. oso­by, któ­re otrzy­mu­ją CERB, a zna­la­zły pracę.

Jeśli cho­dzi o wykry­wa­nie oszustw, to po pierw­sze CRA będzie bar­dziej szcze­gó­ło­wo pytać pra­co­daw­ców o oso­by zatrud­nio­ne. Nor­mal­nie pra­co­daw­cy poda­ją, ilu pra­cow­ni­kom wypła­ca­li wyna­gro­dze­nia w cią­gu całe­go roku, ale za bie­żą­cy rok będą mie­li podać licz­bę pra­cow­ni­ków w poszcze­gól­nych mie­sią­cach pandemii.

Reklama

Oso­by otrzy­mu­ją­ce CERB powin­ny prze­stać pra­co­wać z powo­du pan­de­mii. Mogą jed­nak zaro­bić do 1000 dol. mie­sięcz­nie i wciąż pobie­rać zasiłek.

Mając w stycz­niu lub lutym przy­szłe­go roku dane od pra­co­daw­ców z for­mu­la­rzy T4, urząd podat­ko­wy porów­na je z tym, co we wnio­skach o zasił­ki dekla­ro­wa­li pracownicy.

Urzęd­ni­cy od nie­daw­na mają też nową pro­ce­du­rę wery­fi­ka­cyj­ną sto­so­wa­ną w przy­pad­kach ozna­czo­nych jako “wyso­kie­go ryzy­ka”. Na przy­kład oso­by star­sze, któ­re wnio­sku­ją o CERB, są pro­szo­ne o dodat­ko­we infor­ma­cje. Urząd upew­nia się, czy takie oso­by rze­czy­wi­ście mia­ły pra­cę, któ­rą mogły stracić.

W przy­pad­kach “wyso­kie­go ryzy­ka” wnio­sko­daw­cy są pro­sze­ni o kon­takt z bez­płat­ną infolinią.

Wszyst­kie apli­ka­cje są spraw­dza­ne auto­ma­tycz­nie, czy nie zło­żo­no ich w imie­niu osób zmar­łych, nie­let­nich poni­żej 15 roku życia lub pozba­wio­nych wol­no­ści, osa­dzo­nych w wię­zie­niach federalnych.

W pone­idzia­łek na stro­nie CRA wśród opcji dostęp­nych przez “My CRA acco­unt” poja­wi­ła się moż­li­wość zwro­tu nie­słusz­nie wypła­co­nych zasił­ków. Pierw­sze­go dnia po udo­stęp­nie­niu takiej moż­li­wo­ści doko­na­no pra­wie 15 000 zwrotów.

Do 10 maja zło­żo­no ponad 7,8 milio­na wnio­sków o CERB.