Rząd Onta­rio zwró­cił się do pra­cow­ni­ków oświa­ty o dobro­wol­ne zgło­sze­nie się do pra­cy w szpi­ta­lach, domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej, schro­ni­skach i innych zbio­ro­wych placówkach.

Pre­mier Doug Ford powie­dział w śro­dę, że pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia są „praw­dzi­wy­mi boha­te­ra­mi” w wal­ce pro­win­cji pan­de­mią, ale potrze­bu­ją więk­sze­go wsparcia.

 

reklama

Dla­te­go rząd pro­si pra­cow­ni­ków oświa­to­wych, któ­rzy nie są zaan­ga­żo­wa­ni w dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne onli­ne, aby zgło­si­li się na ochot­ni­ka do pla­có­wek pierw­szej linii. Wszy­scy wolon­ta­riu­sze otrzy­ma­ją szko­le­nie i sprzęt bezpieczeństwa.

 

Rząd powie­dział, że wszy­scy wolon­ta­riu­sze będą mogli utrzy­mać sta­tus zatrud­nie­nia w kura­to­riach, i będą mogli  w dowol­nym momen­cie zre­zy­gno­wać z nowe­go skierowania.

 

Mini­ster oświa­ty Lec­ce powie­dział, że dobro­wol­ne prze­nie­sie­nie pra­cow­ni­ków oświa­ty nie powin­no wska­zy­wać że rząd nie zamie­rza otwo­rzyć szkół w czerwcu.

„W ogó­le bym tego tak nie odczy­ty­wał” — dodał