Wła­dze mia­sta Toron­to wpro­wa­dzi­ły we wto­rek nowe zasa­dy doty­czą­ce ryn­ku naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go i jego operatorów.

„Od 10 wrze­śnia 2020 r. ope­ra­to­rzy wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go będą musie­li zare­je­stro­wać się w City, aby móc pro­wa­dzić dzia­łal­ność w Toronto”.

Wymóg reje­stra­cji wynaj­mu­ją­cych na wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy jest czę­ścią pakie­tu nowych prze­pi­sów, któ­re będą regu­lo­wać plat­for­my wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, takie jak mię­dzy inny­mi AirBnB, Booking.com i Expe­dia, poin­for­mo­wa­ły władze.

REKLAMA

Jed­ną z nowych zasad jest to, że nie będzie moż­na ogła­szać  nie­ru­cho­mo­ści na por­ta­lach wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, jak AirBnB, jeśli nie jest to nasze głów­ne miej­sce zamiesz­ka­nia. Ozna­cza to, że tak zwa­ne „hote­le-wid­ma” — gdzie wła­ści­ciel ma wie­le loka­li i nie miesz­ka pod adre­sem poda­nym na stro­nie — praw­do­po­dob­nie znik­ną z Toron­to, mówi Thor­ben Wie­ditz z gru­py FairBnB.

„Pro­ces reje­stra­cji eli­mi­nu­je wszyst­kich ope­ra­to­rów komer­cyj­nych, któ­rzy w cią­gu ostat­nich kil­ku lat sys­te­ma­tycz­nie ogra­ni­cza­li podaż na ryn­ku wynaj­mu w Toron­to i zamie­nia­jąc miesz­ka­nia w hote­le wid­ma” — powie­dział. „Za oko­ło pół roku powin­ni­śmy dokład­nie wie­dzieć, któ­rzy gospo­da­rze AirBnB są rze­czy­wi­ście legalni”.

Inne wpro­wa­dzo­ne dziś regu­la­cje obejmują:

  • Ope­ra­to­rzy wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go będą musie­li umiesz­czać swój numer reje­stra­cyj­ny we wszyst­kich ogło­sze­niach i ofertach
  • Zare­je­stro­wa­ni ope­ra­to­rzy wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go będą zobo­wią­za­ni do pobie­ra­nia czte­ro­pro­cen­to­we­go miej­skie­go podat­ku od zakwaterowania
  • Fir­my wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go — takie jak AirBnB i Expe­dia — będą musia­ły uzy­skać licen­cję na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w mieście

Zda­niem eks­per­tów nowe zasa­dy wpro­wa­dzą na rynek nie­ru­cho­mo­ści i wynaj­mu wie­le loka­li do tej pory wyko­rzy­sty­wa­nych w ramach AirBnB.

Peł­ne zesta­wie­nie nowych zasad, w tym ter­mi­ny reje­stra­cji i inne infor­ma­cje, moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej miasta .