Envi­ron­ment Cana­da wyda­ło spe­cjal­ne ostrze­że­nie pogo­do­we dla Toron­to i GTA, w związ­ku z pro­gno­zą znacz­nych opa­dów desz­czu od nie­dzie­li do poniedziałku.

Agen­cja prze­wi­du­je że spad­nie od 30 do 60 mm desz­czu z moż­li­wo­ścią  do 80 mm i powy­żej w zachod­nim GTA i w w rejo­nie Hamilton.

Ocze­ku­je się, że deszcz zacznie padać oko­ło 14.00 i będzie padał przez cały dzień, aż do ponie­dział­ku w Dzień Wiktorii.

reklama

Na nie­któ­rych obsza­rach, są moż­li­we gwał­tow­ne burze a tak­że podmu­chy wia­tru  do 50 km/h.