„ Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, zwra­cam się w imie­niu przy­ja­cie­la Mariu­sza Rokic­kie­go o pomoc
w zaku­pie spe­cja­li­stycz­ne­go wóz­ka inwalidzkiego.

Więk­szość czy­tel­ni­ków Goń­ca zna Mariu­sza z jego licz­nych arty­ku­łów zamiesz­cza­nych dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­cy, Pana Kumora.

Wiem, że to trud­ny czas dla nas wszyst­kich i proś­ba o pomoc nie jest łatwa w związ­ku z pan­de­mią. Jed­nak posta­ram się ją uzasadnić.
Mariusz po pół­to­ra­rocz­nym ocze­ki­wa­niu otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie z NFZ i PFRON w łącz­nej kwo­cie 6 tysię­cy zło­tych na zakup wóz­ka. Naj­bliż­sza rodzina
doło­ży­ła kwo­tę 2 tysią­ce zł.

Oszczęd­no­ści wła­snych Mariusz nie­ste­ty nie posia­da. Apel w tym cza­sie o pomoc naj­bar­dziej uza­sad­nia czas reali­za­cji zaku­pu wóz­ka do 20 czerw­ca, w innym razie stra­ci dofi­nan­so­wa­nie na wyma­rzo­ny wózek wielofunkcyjny.

Bra­ku­ją­ca kwo­ta to 5 tysię­cy zł.
Cze­sław Nie­men śpie­wał o ludziach dobrej woli, któ­rych jest więcej
i do takich ja kie­ru­ję swój apel o pomoc w celu zre­ali­zo­wa­nia marze­nia Mariu­sza, za co z góry ser­decz­nie dzię­ku­ję w jego imieniu.

Fun­da­cja Ava­lon — Bez­po­śred­nia Pomoc Nie­peł­no­spraw­nym, Micha­ła Kaj­ki 80/82 lok. 1, 04–620 Warszawa
 Daro­wi­zna dla Pod­opiecz­ne­go nr rachun­ku odbior­cy: PPABPLPKXXX 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
 Tytuł wpła­ty: ROKICKI — 2711

Kod BIC/SWIFT BGŻ BNP Pari­bas: PPABPLPKXXX

 

Zbi­gniew Szczesnowicz