Posłan­ka z Saskat­che­wan, Cathay Wagan­tall, wystą­pi­ła z pry­wat­ną usta­wą zaka­zu­ją­cą abor­cji ze wzgle­du na płeć. Wagan­tall tłu­ma­czy, że zde­cy­do­wa­na więk­szość Kana­dyj­czy­ków jest prze­ciw­na takiej prak­ty­ce. Powo­łu­je się przy tym na bada­nie opi­nii publicz­nej wyko­na­ne na zle­ce­nie Natio­nal Post, z któ­re­go wyni­ka, że 84 proc. Kana­dyj­czy­ków opo­wia­da się za dele­ga­li­za­cją abor­cji selek­tyw­nej. Posłan­ka udzie­li­ła wywia­du pod­czas wir­tu­al­ne­go Mar­szu dla Życia. W cza­sie Mar­szu wypo­wia­da­ło się dzie­wię­ciu posłów konserwatywnych.

Wagan­tall zwra­ca uwa­gę, że kana­dyj­skie spo­łe­czeń­stwo w wie­lu kwe­stiach jest bar­dzo podzie­lo­ne. Tu jed­nak nie ma wąt­pli­wo­ści. Tu jest moż­li­wość współ­pra­cy poli­ty­ków ze wszyst­kich stron, z całe­go kra­ju. Posłan­ka doda­je, że wie­lu Kana­dyj­czy­ków jest zdzi­wio­nych i poru­szo­nych, gdy dowia­du­je się, że w ich kra­ju doko­nu­je się abor­cji ze wzglę­du na płeć dziecka.

Wagan­tall mówi, że bada­nia doty­czą­ce tego rodza­ju abor­cji były pro­wa­dzo­ne przez ostat­nie 3–4 lata i Cana­dian Medi­cal Asso­cia­tion stwier­dzi­ła, że jest to pro­blem, któ­ry ewi­dent­nie nara­sta i któ­re­go nie moż­na tak zostawić.

Według zapro­po­no­wa­nej usta­wy C‑233 lekarz, któ­ry świa­do­mie doko­ny­wał­by abor­cji tyl­ko i wyłącz­nei ze wzglę­du na płeć dziec­ka, popeł­niał­by przestępstwo.

Wagan­tall pod­kre­śla, że obec­ny rząd kła­dzie tak wiel­ki nacisk na rów­no­upraw­nie­nie, pra­wa kobiet i męż­czyzn, a tutaj rów­nież o to rów­no­upraw­nie­nie cho­dzi. O nie­dy­skry­mi­no­wa­nie nie­na­ro­dzo­nych dziew­czy­nek i danie im rów­nych szans na przyj­ście na świat.

Cam­pa­ign Life Coali­tion nama­wia do pod­pi­sy­wa­nia pety­cji popie­ra­ją­cej usta­wę oraz do pisa­nia listów do posłów.