Współ­pra­cu­ją­ca z Jewish Tele­gra­phic Agen­cy oraz por­ta­lem Jewish.pl dzien­ni­kar­ka Kata­rzy­na Mar­kusz wyra­zi­ła na Twit­te­rze ubo­le­wa­nie, że kan­dy­dat Kon­fe­de­ra­cji na pre­zy­den­ta RP, Krzy­stof Bosak, zapra­sza­ny jest na deba­ty i do mediów.


 

Do wpi­su odniósł się Krzysz­tof Bosak, któ­ry stwier­dził, że anty­po­lo­nizm jest wśród mediów żydow­skich poważ­nym problemem.

Reklama

Z pew­no­ścią nie wszy­scy redak­to­rzy mediów żydow­skich są tacy jak pani @KasiaMarkusz, ale anty­po­lo­nizm jest w tym śro­do­wi­sku poważ­nym pro­ble­mem, znie­kształ­ca­ją­cym oce­nę rze­czy­wi­sto­ści tym, któ­rzy mają ją innym przy­bli­żać i tłu­ma­czyć. W ten spo­sób złe uprze­dze­nia się umac­nia­ją – stwier­dził kan­dy­dat Kon­fe­de­ra­cji w wybo­rach prezydenckich.

W ostat­nim son­da­żu prze­pro­wa­dzo­nym na zle­ce­nie Gaze­ty Wybor­czej, Krzysz­tof Bosak odno­to­wał znacz­ny wzrost popar­cia. Kan­dy­da­ta pra­wi­co­wej opo­zy­cji w bada­niu wska­za­ło 13 pro­cent respondentów.

Za kresy.pl