Żeby nikt cho­ry nie cho­dził do pracy…

Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział w ponie­dzia­łek, że będzie nale­gał na pro­win­cje, aby zmie­nić kodeks pra­cy i dać pra­cow­ni­kom 10 dni płat­ne­go zwol­nie­nia lekar­skie­go rocz­nie, Mia­ło­by to nastą­pić, gdy kraj pora­dzi sobie z pan­de­mią COVID-19.

Wyda­je się, to  odpo­wia­dać na klu­czo­we żąda­nie lide­ra NDP Jag­me­et Sin­gha w zamian za popar­cie Nowych Demo­kra­tów dla wnio­sku o ogra­ni­cze­nie posie­dzeń i gło­so­wań w Izbie Gmin do lata tego roku

Tru­de­au poin­for­mo­wał, że libe­ra­ło­wie będą rów­nież pra­co­wać nad inny­mi dłu­go­ter­mi­no­wy­mi środ­ka­mi osło­no­wy­mi, aby uła­twić pra­cow­ni­kom pozo­sta­nie w domu, gdy są chorzy.

reklama