Rząd Onta­rio pla­nu­je prze­dłu­żyć wszyst­kie prze­pi­sy nad­zwy­czaj­ne o kolej­ne 28 dni, potwier­dzo­no w ponie­dzia­łek w biu­rze premiera.

Ozna­cza to że będą rów­nież zamknię­te kościo­ły, w tym Kapli­ca Wie­czy­stej Ado­ra­cji w koście­le Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze co o. Janusz Bła­że­jak, pro­boszcz tej naj­więk­szej polo­nij­nej para­fii w Kana­dzie — uznał w swym wpi­sie na Face­bo­oku za strasz­ne, a nawet tragiczne

Wnio­sek o prze­dłu­że­nie do 30 czerw­ca zosta­nie roz­pa­trzo­ny w Queen’s Park we wto­rek, kie­dy wyga­sa ostat­nie prze­dłu­że­nie prowincji.

Pre­mier Doug Ford po raz pierw­szy ogło­sił stan wyjąt­ko­wy w pro­win­cji 17 mar­ca, pró­bu­jąc spo­wol­nić roz­prze­strze­nia­nie się COVID-19 i od tego cza­su był on wie­lo­krot­nie odnawiany.

Prze­pi­sy te obej­mu­ją zakaz spo­tkań więk­szych niż pięć osób oraz zamknię­cie wie­lu firm, w tym restau­ra­cji i barów, któ­re nie ofe­ru­ją potraw na wynos lub z dostawą.

Urzęd­ni­cy zdro­wia publicz­ne­go Onta­rio twier­dzą, że muszą obser­wo­wać sta­ły spa­dek licz­by nowych przy­pad­ków wiru­sa, aby  zno­sić ograniczenia.

Onta­rio weszło w pierw­szą fazę pla­nu w zeszłym mie­sią­cu, co pozwo­li­ło wie­lu fir­mom, w tym skle­pom z wej­ściem od uli­cy, ponow­nie się otworzyć.

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła w ponie­dzia­łek, że Onta­rio wciąż ma „ dużo do poko­na­nia”  przed osią­gnię­ciem dru­gie­go etapu.

„Musi­my ostroż­nie i sta­ran­nie podejść do dal­sze­go otwie­ra­nia gospo­dar­ki” — powie­dzia­ła w ponie­dzia­łek w Queen’s Park.

Elliott powie­dział, że pro­win­cja roz­wa­ży zła­go­dze­nie ogra­ni­czeń, jeśli licz­ba nowych przy­pad­ków wiru­sa będzie spa­dać i jeśli będzie wystar­cza­ją­ca pojem­ność w szpi­ta­lach Ontario.

„(Licz­by) pod­sko­czy­ły nie­co w cią­gu ostat­nie­go tygo­dnia do 10 dni, ale ogól­nie rzecz bio­rąc wyda­ją się spa­dać” — powiedziała.

Doda­ła, że ​​pro­win­cja będzie rów­nież musia­ła nadą­żać za śle­dze­niem kon­tak­tów osób zara­ża­onych i dopil­no­wać, aby licz­ba testów była wystar­cza­ją­co wyso­ka , aby przejść do dru­gie­go eta­pu rzą­do­we­go planu.