Rząd fede­ral­ny pla­nu­je wydać w tym roku ponad 88 milio­nów dola­rów na kam­pa­nie ogło­sze­nio­we zwią­za­ne z COVID-19. Publi­ko­wa­ne infor­ma­cje mają doty­czyć wszyst­kie­go, co jest zwią­za­ne z koro­na­wi­ru­sem — od porad zdro­wot­nych po pro­gra­my rządowe.

Wspo­mnia­ne 88,7 milio­nów to dodat­ko­we środ­ki, ponad te, któ­re do tej pory były pla­no­wa­ne na dzia­ła­nia komu­ni­ka­cyj­ne. To też wię­cej niż rocz­ne budże­ty na wszel­kie spra­wy z ostat­nich 10 lat.

Według pro­jek­tów przed­sta­wio­nych w par­la­men­cie w tym tygo­dniu rząd chce zwięk­szyć budżet rady dorad­czej (Pri­vy Coun­cil) o 58,3 milio­ny dol., z cze­go 48,7 milio­na ma być prze­zna­czo­ne na komu­ni­ka­cję. Biu­ro rady dorad­czej sta­no­wi wspar­cie dla biu­ra pre­mie­ra i zaj­mu­je się pomo­cą w koor­dy­na­cji ministerstw.

Rzecz­nik pra­so­wy rady powie­dział, że 10 milio­nów z nowych pie­nię­dzy zosta­nie doło­żo­ne do trwa­ją­cej kam­pa­nii fede­ral­nej agen­cji zdro­wia publicz­ne­go, o war­to­ści 30 milio­nów dola­rów. Dalej 12 milio­nów będzie dodat­kiem do kam­pa­nii mini­ster­stwa finan­sów, któ­rej celem jest pro­mo­wa­nie zasił­ków i dopłat dla biz­ne­sów i osób pry­wat­nych. Pozo­sta­łe 26,7 mln ma być wydat­ko­wa­ne na ini­cja­ty­wy rekla­mo­we zwią­za­ne z COVID-19 w mia­rę potrzeb.

Kam­pa­nie mają być poświę­co­ne przede wszyst­kim takim zagad­nie­niom jak zdro­wie publicz­ne, wspar­cie finan­so­we dla osób indy­wi­du­al­nych, wspar­cie finan­so­we dla przed­się­biorstw i gospo­dar­ki oraz bez­pie­czeń­stwo, w tym bez­pie­czeń­stwo podróżowania.

Lider NDP w Izbie Gmin, Peter Julian, stwier­dził, że pie­nią­dze wyda­wa­ne na rzą­do­we rekla­my są bar­dziej potrzeb­ne “zwy­kłym” Kana­dyj­czy­kom zma­ga­ją­cym się ze skut­ka­mi pan­de­mii. Widać stąd, że rząd ma poprze­sta­wia­ne priorytety.