Senio­rzy pobie­ra­ją­cy eme­ry­tu­rę Old Age Secu­ri­ty i doda­tek Guaran­te­ed Inco­me Sup­ple­ment otrzy­ma­ją jed­no­ra­zo­wą nie­opo­dat­ko­wa­ną wypła­tę w tygo­dniu po 6 lip­ca. Ma to zre­kom­pen­so­wać kosz­ty ponie­sio­ne w związ­ku z pan­de­mią COVID-19. Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi rzą­du jed­no­ra­zo­wa dopła­ta do OAS wynie­sie 300 dol., a do GIS — jesz­cze 200 dol.

Senio­rzy nie będą musie­li skła­dać żad­nych wnio­sków, by otrzy­mać jed­no­ra­zo­wą wypła­tę. Ma być ona przy­zna­na auto­ma­tycz­nie po 6 lip­ca. W cią­gu tygo­dnia oso­by star­sze miesz­ka­ją­ce w Kana­dzie dosta­ną czek lub prze­lew direct depo­sit. W przy­pad­ku osób miesz­ka­ją­cych poza kra­jem, doda­tek w przy­pad­ku tych przyj­mu­ją­cych prze­le­wy rów­nież zosta­nie prze­ka­za­ny w lip­cu, ale w prze­sy­ła­niu cze­ków nale­ży się jed­nak spo­dzie­wać opóźnień.

Rząd fede­ral­ny na wspar­cie finan­so­we dla senio­rów prze­zna­cza 2,5 miliar­da dolarów.

Reklama

Wcze­śniej, w kwiet­niu, oso­by star­sze otrzy­ma­ły jed­no­ra­zo­wą spe­cjal­ną płat­ność poprzez kre­dyt GST, dzię­ki cze­mu oso­by samot­ne dosta­ły śred­nio 375, a pary 510 dol. Z wypłat sko­rzy­sta­ły ponad 4 milio­ny senio­rów o niskich i śred­nich docho­dach na łącz­ną kwo­tę 1,3 miliar­da dol.