Więk­szość pasa­że­rów korzy­sta­ją­cych z komu­ni­ka­cji miej­skiej MiWay w Mis­sis­sau­dze będzie zobo­wią­za­na do nosze­nia maski od 2 lip­ca, ale regu­ła ta nie będzie  egze­kwo­wa­na przez   służ­by porządkowe.

Decy­zja aby wpro­wa­dzić wymóg,  nie­me­dycz­nych masek w środ­kach komu­ni­ka­cji miej­skiej, zosta­ła prze­gło­so­wa­na przez rad­nych Mis­sis­sau­gi na posie­dze­niu w dniu 10 czerw­ca i ma na celu umoż­li­wie­nie zaję­cia rzez pasa­że­rów do 50 pro­cent pojem­no­ści w auto­bu­sach miej­skich, przy jed­no­cze­snym zła­go­dze­niu fizycz­nych wyma­gań doty­czą­cych dystan­so­wa­nia się w transporcie.

Dzie­ci w wie­ku poni­żej dwóch lat oraz oso­by nie­peł­no­spraw­ne i cho­re,  nie będą do tego zobowiązane.

reklama

Mia­sto pla­nu­je tym­cza­so­wo roz­dać maski pasa­że­rom MiWay,  mia­sto będzie też zachę­cać  do korzy­sta­nia z kart Pre­sto zamiast bile­tów gotówkowych.

Powró­ci rów­nież wej­ście tyl­ko przed­ni­mi drzwia­mi, a auto­bu­sy MiWay zosta­ną wypo­sa­żo­ne w nowe oznakowanie.

Oprócz nakła­da­nia masek na twarz, rada zatwier­dzi­ła tak­że przy­wró­ce­nie taryf od 2 lip­ca. Od 21 mar­ca MiWay jest wol­ny od opłat i obsłu­gu­je mniej­szą licz­bę tras.