Tro­je dzie­ci i kobie­ta zgi­nę­li w wyni­ku wypad­ku z udzia­łem wie­lu pojaz­dów w pół­noc­nym Brampton.

Peel Regio­nal Poli­ce twier­dzi, że koli­zja mia­ła miej­sce na skrzy­żo­wa­niu Tor­bram Road i Coun­try­si­de Dri­ve oko­ło 12:15 w czwar­tek. Co naj­mniej jeden pojazd ude­rzył w kra­węż­nik i słup oświe­tle­nio­wy, któ­ry spadł na samochód.

W wypad­ku zgi­nę­ło tro­je dzie­ci w wie­ku poni­żej 18 lat i ich matka.

Reklama

Doro­sły męż­czy­zna został zabra­ny do miej­sco­we­go szpi­ta­la w sta­nie zagra­ża­ją­cym życiu.

37-let­nia mat­ka i jej trzy cór­ki zgi­nę­ły. Karo­li­na Cia­sul­lo i jej trzy cór­ki, Cla­ra, 6, Lilia­na, 4 i Mila, 1, podró­żo­wa­ły bia­łym pic­ku­pem w, któ­ry ude­rzył nie­bie­ski Infi­ni­ti w Bramp­ton w czwar­tek. Mat­ka i jej dzie­ci zmar­ły na sku­tek odnie­sio­nych obrażeń.

Kie­row­ca nie­bie­skie­go Infi­ni­ti, któ­re­go źró­dła ziden­ty­fi­ko­wa­ły jako 20-let­nie­go Bra­dy Robin­so­na, został prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la w sta­nie krytycznym.