Pre­mier fede­ral­ny Justin Tru­de­au ogło­sił w czwar­tek, że w Onta­rio jest testo­wa­na kana­dyj­ska apli­ka­cja mobil­na, któ­ra ma na celu  ostrzec Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy mogli być nara­że­ni na kon­takt z oso­bą zara­żo­ną COVID-19.

Tru­de­au zapew­nił, że korzy­sta­nie z apli­ka­cji jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne i nie będzie wią­za­ło się z udo­stęp­nia­niem ani prze­cho­wy­wa­niem żad­nych danych oso­bo­wych, w tym loka­li­za­cji geo­gra­ficz­nej użytkownika.

„To od oby­wa­te­li zale­żeć będzie decy­zja, czy pobrać apli­ka­cję, czy nie, ale apli­ka­cja będzie naj­bar­dziej sku­tecz­na, gdy będzie ją mieć jak naj­wię­cej osób”.

reklama

Apli­ka­cja zosta­ła opra­co­wa­na przez Cana­dian Digi­tal Servi­ce, Onta­rio Digi­tal Servi­ce, Black­ber­ry oraz wolon­ta­riu­szy z Sho­pi­fy, któ­rzy pomo­gli w jej budo­wie. Korzy­sta z opro­gra­mo­wa­nia Blu­eto­oth opra­co­wa­ne­go przez pro­du­cen­tów tele­fo­nów, takich jak Apple i Google. Two­rzy i udo­stęp­nia ano­ni­mo­wy kod iden­ty­fi­ka­cyj­ny z dane­go tele­fo­nu do każ­de­go tele­fo­nu, któ­ry ma ją zain­sta­lo­wa­ną i przez dłuż­szy czas znaj­do­wał się w bli­skim krę­gu nasze­go tele­fo­nu. Nasz tele­fon będzie rów­nież zbie­rał kody z innych tele­fo­nów i prze­cho­wy­wał je przez 14 dni.

Jeśli u nas lub któ­re­go­kol­wiek z tych posia­da­czy tele­fo­nów zdia­gno­zo­wa­ny zosta­nie COVID-19,  wszyst­kie tele­fo­ny, któ­re zosta­ły zare­je­stro­wa­ne   w cią­gu ostat­nich 14 dni w pobli­żu zara­żo­nej oso­by otrzy­ma­ją powia­do­mie­nie, że użyt­kow­nik mógł być nara­żo­ny na COVID-19. Ci użyt­kow­ni­cy zosta­ną popro­sze­ni o skon­tak­to­wa­nie się z służ­bą zdrowia.

 

Tru­de­au powie­dział, że  że apli­ka­cja będzie dzia­łać w tle i nie zuży­je dużo bate­rii, a żad­ne dane oso­bo­we nie będą przechowywane.

Reje­stry któ­re śle­dzą, któ­re tele­fo­ny mia­ły ze sobą kon­takt, będą uży­wać ano­ni­mo­wych kodów.

Tru­de­au dodał, że rząd współ­pra­cu­je ze wszyst­ki­mi pro­win­cja­mi i że pro­gram powi­nien być goto­wy do pobra­nia w całym kra­ju w lipcu.