Mon­te­vi­deo, 8 czerw­ca 2020r.

8 czerw­ca – Dzień Osad­ni­ka Pol­skie­go w Argentynie

Dzię­ki ogrom­ne­mu wysił­ko­wi i wspar­ciu pre­zy­den­ta USOPAL Jana Koby­lań­skie­go Kon­gres Naro­do­wy Repu­bli­ki Argen­tyń­skiej wziął pod uwa­gę bar­dzo waż­ną histo­rię Pola­ków, któ­rzy przy­by­li do tego kra­ju. Z tego powo­du posta­no­wio­no usta­no­wić 8 czerw­ca każ­de­go roku jako „DZIEŃ OSADNIKA POLSKIEGO”, kie­dy usta­wa 24 601 zosta­ła zatwier­dzo­na i ogło­szo­na w grud­niu 1995 r., następ­nie opu­bli­ko­wa­na w Dzien­ni­ku Ustaw w stycz­niu 1996 r.
Argen­ty­na jest jedy­nym kra­jem na świe­cie, któ­ry obcho­dzi podob­ny dzień

reklama

Nasz hołd dla tych, któ­rzy przy­by­li do odle­głe­go roku 1897 i któ­rzy póź­niej zezwo­li­li na maso­we przy­by­cie fali imi­gra­cyj­nej, któ­ra zalud­ni­ła Argentynę.