Jak karać spraw­ców takich wypadków?

Nasza son­da na Pla­zie “Wisła” w sobo­tę 20 czerw­ca 2020

        Spo­łecz­ność polo­nij­na w Onta­rio zosta­ła bar­dzo głę­bo­ko poru­szo­na tra­gicz­ną śmier­cią pol­skiej mat­ki i trój­ki jej dzie­ci zabi­tych w wypad­ku dro­go­wym w Brampton.

        O to, jak powin­ni­śmy karać spraw­ców takich prze­stępstw dro­go­wych, pyta­my na polo­nij­nej pla­zie Wisła w Mississaudze.

Leszek

Reklama

 — Mat­ka, Polka zosta­ła zabi­ta na skrzy­żo­wa­niu przez kie­row­cę, któ­ry prze­je­chał na czer­wo­nym świe­tle, mło­dy czło­wiek, praw­do­po­dob­nie pod wpły­wem, ucie­kał… Jak Pani zda­niem powin­na wyglą­dać kara dla takich ludzi , czy oni powin­ni być ska­zy­wa­ni na jakieś mini­mum 25 lat, czy to nie jest tak, że obec­nie kary są zbyt łagodne?

- Wie pan co, to zale­ży też od sytu­acji, ja nie znam sytu­acji, nie wiem nawet, któ­ry to jest wypa­dek, ten ostat­ni w Bramp­ton co tro­je dzie­ci zginęło?

        — Tak.

- I to była Polka? Nie wie­dzia­łam nawet, myślę że kara powin­na być suro­wa, tym bar­dziej, że chy­ba ten wypa­dek spo­wo­do­wał bar­dzo mło­dy czło­wiek, chy­ba dwudziestoletni.

        —  Powin­na być jed­nak dotkli­wa, odstraszająca?

- Tak odstra­sza­ją­ca, bo sły­sza­łam, że tam wła­śnie pręd­kość mia­ła ogrom­ne znaczenie.

        — Pręd­kość i praw­do­po­dob­nie czło­wiek był pod wpły­wem środ­ków odurzających.

- To tym bar­dziej powin­na to być suro­wa kara.

        — Mie­li­śmy tutaj taki przy­pa­dek, kie­dy syn milio­ne­rów zabił całą rodzi­nę po pija­ne­mu i już się mówi, że będzie z wię­zie­nia wycho­dził na cza­so­we prze­pust­ki, nie sądzi Pani, że to jed­nak jest za mało?

- Za mało, mi się wyda­je, że zgi­nę­ło wte­dy tro­je dzie­ci i dzia­dek, tak że myślę, że kara powin­na być o wie­le surowsza.

•••

Edward

- Czy Pana zda­niem kary w takich wypad­kach powin­ny być o wie­le surow­sze niż są?

- Ja to mówię, że takie­go gada to powin­ni powie­sić, albo zadusić.

        — No wie Pan, ale to tak nie moż­na, bo nie jest to do prze­pro­wa­dze­nia nato­miast czy nie powin­na być kara, na przy­kład, mini­mum 25 lat wię­zie­nia w takim przypadku?

- Doży­wo­cie dać.

        — Myśli Pan, że to by odstra­szy­ło mło­dych ludzi?

- Panie, ci mło­dzi to ja nie wiem, to waria­cji dosta­ją. Czy­ta­łem w gaze­cie, że dwóch chło­pa­ków dwu­dzie­sto­let­nich wzię­li ojca samo­chód taki dro­gi i na high­wayu jecha­li 308 kilo­me­trów na godzi­nę. Panie, to żeby on miał skrzy­deł­ka, to by pole­ciał w powietrze…

        — Powin­ny być suro­we kary?

- Ja to tak mówię, ale jeśli to praw­da, że on tam miał jakiś samo­chód kra­dzio­ny czy  nume­ry fał­szy­we  to poli­cja też powin­na tro­chę polu­zo­wać, a nie pędzić za nim.

        — Powin­ni odpuścić?

-  Tak, gdzieś tam zła­pać, ale nie pędzić w mie­ście, gdzie świa­tła są i wszystko.

•••

Rafał

        — Czy w związ­ku z tym wypad­kiem w Bramp­ton, czy Pana zda­niem, tego rodza­ju spraw­cy powin­ni być suro­wo kara­ni? Co powin­no się im robić?

- Doży­wo­cie.

        — Myśli Pan, że to by odstra­szy­ło innych mło­dych ludzi? 

- Tak.

        — Czy­li powin­na być taka mini­mal­na kara gdy zabie­rasz życie jedziesz po pijanemu?

- Mini­mal­na kara powin­na być 25 lat.

        — Nawet mimo tego, że to mło­dy człowiek?

- Nie ma zna­cze­nia, powy­żej osiem­na­stu lat każ­dy odpo­wia­da za sie­bie.  Każ­dy czło­wiek, jak ma 18 lat skoń­czo­ne, to odpo­wia­da za sie­bie, ma pra­wo jaz­dy, nie powi­nien ćpać ani pić, a jak już, to nie jechać, dla­te­go kara powin­na być odstra­sza­ją­ca. Uwa­żam, że za śmierć powi­nien być albo wyrok śmier­ci, żeby znów był moż­li­wy w Kana­dzie, albo przy­naj­mniej 25 lat i innych by to odstraszało.

•••

Roman

         I’m asking questions abo­ut  acci­dent in Bramp­ton; four people kil­led; the Polish woman and three young chil­dren.  what — in your opi­nion sho­uld be done as a puni­sh­ment? Mini­mum puni­sh­ment of 25 years  impri­son­ment? How do you see that?

- It is defi­ni­te­ly, a thing whe­re licen­se sho­uld be taken; defi­ni­te­ly jail time, defi­ni­te­ly I think some sort of edu­ca­tion in pri­son and some­thing to allow people to under­stand the father’s situ­ation — he had a beau­ti­ful wife, beau­ti­ful chil­dren all taken away from him in one moment, so I think that the edu­ca­tion — what hap­pens after.

        — Do you think that puni­sh­ment like life impri­son­ment who­uld act as a deter­rent  for youn­ger people or they don’t care, they think that they are invin­ci­ble; when you’re young you  beha­ve like there’s no future.

- That is defi­ni­te­ly so, and I think that they don’t under­stand what hap­pens until they actu­al­ly go thro­ugh it and see what hap­pens in pri­son  when they do the time.

The power of the social media right now; how it is cool to drink, smo­ke; all kinds of sub­stan­ce abu­se, how cool it is outwe­ighs the con­se­qu­en­ce of said action.

- Do you think that the poli­ce sho­uld be more pre­sent in social media, tal­king abo­ut the con­se­qu­en­ces of actions like that, just for other people to see what it is like afterwards?

- Exac­tly show them what hap­pens; the con­se­qu­en­ces befo­re and after.  I think that would be defi­ni­te­ly, a good idea,  put that on social media becau­se people are drawn to that nowa­days and the­re are many social media plat­forms like Tik-Tok, Insta­gram, Twit­ter all that stuff the­re are many plat­forms and many plat­forms whe­re you can reach to young people and defi­ni­te­ly conve­ne the message.

•••

Kamil

        Wiel­ka tra­ge­dia Bramp­ton, pytam ludzi, jak powin­no się karać spraw­ców takich nie­szczęść; takie­go czło­wie­ka, któ­ry pije, jedzie, ucie­ka, prze­jeż­dża na czer­wo­nym świe­tle, zabi­ja 4 oso­by, co robić, jak go karać?

- Dobre pyta­nie — naj­wyż­szą karą, jaka jest możliwa.

        —  Jed­ni mówią, doży­wo­cie, że nie powi­nien wyjść z więzienia.

-  Tak zga­dzam się.

        — Czy to by odstra­szy­ło, czy ludzie mło­dzi by na to zwra­ca­li uwagę?

- Nie.

        — No to, co pomo­że, bo cho­dzi o to, żeby takie rze­czy się nie zdarzały?

- Jedy­ne, co by mogło pomóc to mieć wię­cej poli­cji, żeby kon­tro­lo­wać to wszystko.

        — A czy poli­cja – nie­któ­rzy mówią, że go ści­ga­li —   powin­na go ści­gać, czy powin­ni byli odstą­pić wcze­śniej od pości­gu, co Pan sądzi na ten temat?

- Tak napraw­dę nie zna­my wszyst­kich oko­licz­no­ści, ale tak, jak mówię pro­blem jest, co się dzie­je na dro­dze, że nie mamy poli­cji, żeby to kon­tro­lo­wać, jak ludzie jeż­dżą, jest po pro­stu za mało policji.

        — Myśli Pan, że to się pogar­sza, te oby­cza­je na drodze?

- Tak, ja 15 lat jestem trac­ke­rem, widzę to na co dzień po pro­stu jest za mało poli­cji to co się widzi na high­wayu, jak ludzie szar­żu­ją. Jak­by było wię­cej poli­cji, ludzie by się bali, tak jak w Sta­nach. W Sta­nach się tego nie widzi tak bar­dzo. Jak tam się ktoś wygłu­pi to zaraz ma gli­nę na sobie, a tutaj ileż się widzi tego OPP; prze­je­chać moż­na 300 km i jed­ne­go czy dwóch zobaczysz.

Jerzy

        — Co Pan sądzi czy ludzie, któ­rzy zabi­ja­ją samo­cho­dem,  pod wpły­wem alko­ho­lu powin­ni być suro­wo kara­ni? Dożywocie?

- Uwa­żam, że prze­pi­sy są dość restryk­cyj­ne, ale jesz­cze za mało. Powin­na być to prze­stro­ga dla innych, jeże­li jest oso­ba poszko­do­wa­na czy kalec­two pod wpły­wem wypad­ku, a oso­ba jest pod wpły­wem alko­ho­lu, to za pierw­szym razem na 10 lat, a w ogó­le był­bym za tym, żeby za dru­gim razem było zabra­ne pra­wo jaz­dy do koń­ca życia tak, jak to się w Pol­sce dzieje.

        —  Czy sądzi Pan, że to mło­de­go czło­wie­ka powstrzyma?

- Trud­no powie­dzieć, ale z cza­sem może ktoś się zasta­no­wi nad tym zanim usią­dzie pod wpły­wem alko­ho­lu za kie­row­ni­cą. To o Bramp­ton sły­sza­łem, ale dokład­nie nie wiem, jak to było, ale takich przy­pad­ków jest wie­le; ja, na przy­kład 3 lata temu jecha­łem  na zie­lo­nym, a kobie­ta zoba­czy­ła, że auto­bus jest, było ciem­no wybie­gła mi pod koła, dobrze że wol­no jecha­łem mimo że tam jest 60, nic się nie sta­ło jesz­cze ta pani zosta­ła uka­ra­na man­da­tem,  dobrze że czło­wiek był trzeź­wy, bo też spraw­dza­li alkomatem.

        — Tak że surow­sze kary i ludzie muszą wie­dzieć, że mogę zabić na drodze?

- No prze­cież to jest 1500 — 2000 kg to przy jakiejś pręd­ko­ści to jest narzę­dzie zbrod­ni. Dla­te­go ludzie, któ­rzy sia­da­ją za kie­row­ni­cę po alko­ho­lu i ci, któ­rzy gosz­czą to dla mnie są też współ­win­ni. Jeże­li on pił u mnie alko­hol i on jedzie to ja też czu­ję się współ­win­ny powi­nie­nem wyna­jąć tak­sów­kę lub go przenocować.

•••

Joan­na

        — Jakie kary powin­ny być dla tego rodza­ju ludzi, czy one są wystarczające?

- Nie śle­dzę teraz wiadomości.

        — Pytam teo­re­tycz­nie, jeże­li wina była kie­row­cy, to napraw­dę, jak powi­nien odpowiadać?

- Powin­ny być suro­we kary

        — 25 lat wię­zie­nia, jak za zabi­cie, czy suro­wość kary odstra­szy innych?

- Wyda­je mi się, że chy­ba nie. Ludzie są jed­nak upar­ci, to zale­ży od człowieka.

        — To co robić, jak z tym walczyć?

- A tego, to nie wiem.