Sza­now­ni Państwo,

Wybor­cy za gra­ni­cą mie­li zasad­ni­czo 7 dni na 

reklama

(1) wpi­sa­nia się na listę wybor­ców w czerw­cu (jeśli nie wpi­sa­li się wcze­śniej) — i — dopeł­nie­nia for­mal­no­ści wybor­czych poprzez

(2) zgło­sze­nie woli gło­so­wa­nia korespondencyjnego:
od 9 czerw­ca (kie­dy kon­su­lo­wie naj­póź­niej mie­li obo­wią­zek umoż­li­wić dopeł­nie­nie for­mal­no­ści wybor­czych wybor­com za granicą)
do 15 (16) czerw­ca br., na kie­dy usta­wa wybor­cza wyzna­czy­ła koń­co­wy ter­min [ad. (2) i (1)].
Kon­su­lo­wie zaś do 22 czerw­ca — a więc mając na to od od 8 do 14 dni — mają obo­wią­zek prze­sła­nia pakie­tów wybor­czych wybor­com gło­su­ją­cym za granicą.

Zwra­cam uwa­gę na to, że wszę­dzie tam, gdzie decy­zją kon­su­la, mimo ape­li elek­to­ra­tu, nie umoż­li­wio­no wybor­com odebrania/doręczenia pakie­tów wybor­czych oso­bi­ście od/do kon­su­la­tu, pakie­ty wybor­cze muszą przez pocz­tę zostać dorę­czo­ne wybor­cy i — z powro­tem — prze­sła­ne przez wybor­cę do kon­su­la­tu do koń­ca pra­cy w pią­tek, 26 czerw­ca, tj. w cią­gu zale­d­wie 5 dni robo­czych, jeśli tak, jak w moim przy­pad­ku pakie­ty wybor­cze od 9 czerw­ca do dzi­siaj nie zosta­ły prze­sła­ne wyborcom.

Oce­niam, że praw­do­po­do­bień­stwo dotar­cia pakie­tu wybor­cze­go na czas jest nie­ste­ty bar­dzo niskie we wszyst­kich obsza­rach kon­su­lar­nych w Kana­dzie poza obsza­rem mont­re­al­skim, gdzie kon­sul umoż­li­wił oso­bi­ste ode­bra­nie i dorę­cze­nie pakie­tu wybor­cze­go do kon­su­la­tu. Nie­ste­ty, z powo­du COVID 19 pocz­ta w Kana­dzie funk­cjo­nu­je nie lepiej lecz znacz­nie gorzej, niż kiedykolwiek.

por.

Kalen­darz wybor­czy PKW

Usta­wa wybor­cza z 2 czerwca

 

Z usza­no­wa­niem,

Lidia Soko­łow­ska-Cybart

Lawy­er-lin­gu­ist

1 KOMENTARZ