Media spo­łecz­no­ścio­we iden­ty­fi­ku­ją spraw­cę tra­gicz­ne­go wypad­ku dro­go­we­go w Bramp­ton jako 20-let­nie­go Bra­dy Robin­so­na (Mon­gra­in) z Cale­don. Męż­czy­zna wcze­śniej pił i jeź­dził miał ode­bra­ne pra­wo jaz­dy, a samo­chód, któ­rym kie­ro­wał miał tabli­ce reje­stra­cyj­ne z inne­go auta.

 

Nasza son­da na pla­zie Wisła — pyta­my jaka powin­na być kara oraz co zro­bić by prze­strzec innych przed jaz­dą pod wpły­wem środ­ków odurzających