Abp Henry: Rząd federalny usiłuje się wybielić kosztem Kościoła katolickiego

Pre­mier Justin Tru­de­au pomniej­sza rolę rzą­du fede­ral­ne­go w dzia­łal­no­ści szkół rezy­denc­kich, obar­cza­jąc winą Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki, stwier­dza bp Fred Hen­ry, eme­ry­to­wa­ny biskup die­ce­zji Cal­ga­ry w liście otwar­tym do premiera.Oskarża on  Tru­de­au o odrzu­ce­nie odpo­wie­dzial­no­ści za śmierć i nędzę rdzen­nych miesz­kań­ców w szko­łach, Hen­ry stwier­dza, że jest zasko­czo­ny fak­tem, iż Tru­de­au nie roz­po­znał mea cul­pa wyda­ne­go przez bisku­pów Alber­ta-Nor­th­west Ter­ro­ri­ties, w 2014r. któ­re on sam sygnował.Szkoły,  któ­re były rów­nież pro­wa­dzo­ne przez inne wyzna­nia chrze­ści­jań­skie w latach 1831–1996, były czę­sto pozba­wio­ne środ­ków przez rząd fede­ral­ny, co pro­wa­dzi­ło do tra­gicz­nych skut­ków, w tym śmier­ci dzie­ci , z któ­rych wie­le było pocho­wa­ny w nie­ozna­czo­nych grobach.

Hen­ry cytu­je raport koń­co­wy Kana­dyj­skiej Komi­sji Praw­dy i Pojed­na­nia, pod­kre­śla­jąc winę Otta­wy w hań­bie naro­do­wej szkół rezy­denc­kich, któ­re zmu­si­ły do ​​opusz­cze­nia swo­ich domów 150 000 dzieci,

„Rząd fede­ral­ny nigdy nie usta­no­wił odpo­wied­nie­go zesta­wu norm i prze­pi­sów, aby zagwa­ran­to­wać zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo uczniów szkół sta­cjo­nar­nych. Ta poraż­ka nastą­pi­ła pomi­mo fak­tu, że rząd miał upraw­nie­nia do usta­no­wie­nia tych stan­dar­dów” – cytu­je raport Henry.

Reklama

„Brak usta­no­wie­nia i egze­kwo­wa­nia odpo­wied­nich stan­dar­dów, w połą­cze­niu z bra­kiem odpo­wied­nie­go finan­so­wa­nia szkół, spo­wo­do­wał nie­po­trzeb­nie wyso­ki wskaź­nik śmiertelności”.

Raport stwier­dza, że zanie­dba­nia te obej­mo­wa­ły nie­do­ży­wie­nie, nie­od­po­wied­nią odzież, złe warun­ki sani­tar­ne i wen­ty­la­cję, któ­re dopro­wa­dzi­ły do ​​wie­lu zgo­nów z powo­du gruźlicy.

Koń­cząc swój list, Hen­ry stwier­dza: „Mamy pra­wo do mniej pom­pa­tycz­ne­go pozer­stwa i bar­dziej szcze­re­go dzia­ła­nia ze stro­ny (rzą­du) federalnego”.

W jed­nym z wywia­dów przy­znał jed­nak, że moral­nych upad­ków ducho­wych przy­wód­ców w szko­łach nie da się zlekceważyć.

„Nie oka­zy­wa­li­śmy wystar­cza­ją­ce­go sza­cun­ku rdzen­nym ludom w ich wie­rze­niach i kul­tu­rze” – powie­dział Henry.

Nie­daw­ny son­daż suge­ru­je, że dwie trze­cie Kana­dyj­czy­ków uwa­ża, że ​​kościo­ły były odpo­wie­dzial­ne za tra­ge­die w szko­łach rezy­denc­kich, pod­czas gdy oko­ło poło­wa obwi­nia rząd federalny.