Nauczy­ciel w szko­le śred­niej w Mis­sis­sau­dze, 51-let­ni męż­czy­zna z Guelph, został oskar­żo­ny o napaść sek­su­al­ną i wyko­rzy­sty­wa­nie sek­su­al­ne po tym, jak rze­ko­mo miał nie­wła­ści­we rela­cje z 17-let­nią uczennicą.

Poli­cja otrzy­ma­ła ostat­nio infor­ma­cję, że nauczy­ciel miał kil­ku­mie­sięcz­ny zwią­zek z 17-let­nią uczen­ni­cą od czerw­ca 2016 r.

Poli­cja nie poda­ła nazwy szkoły.