Kana­dyj­czy­cy w pro­win­cjach atlan­tyc­kich mogą już swo­bod­nie podró­żo­wać mię­dzy tymi czte­re­ma  pro­win­cja­mi Kana­dy bez izo­la­cji,  ale to nie zna­czy, że jest to łatwe.

Tak zwa­na bań­ka atlan­tyc­ka otwo­rzy­ła się minu­tę po pół­no­cy jed­nak podró­żu­ją­cy wciąż muszą cze­kać, aby przejść przez punk­ty kontrolne.

 

Reklama

Każ­da pro­win­cja ma swo­je wła­sne zasady.

Nowy Brunsz­wik pozwa­la na swo­bod­ny prze­pływ ruchu han­dlo­we­go. Oso­by podró­żu­ją­ce w celach nie­ko­mer­cyj­nych pro­szo­ne są o oka­za­nie dowo­du poby­tu, wypeł­nie­nie for­mu­la­rza i udzie­le­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia kon­tro­l­ne. Gro­ma­dzo­ne są rów­nież dane kon­tak­to­we podróżnych.

Oso­by przy­by­wa­ją­ce na PEI pro­szo­ne są o wydru­ko­wa­nie i wypeł­nie­nie for­mu­la­rza z wypeł­nio­ny­mi wcze­śniej pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi poby­tu i sta­nu zdrowia.

Nowa Szko­cja nie wyma­ga oka­za­nia żad­ne­go for­mu­la­rza ale podróż­ni są zobo­wią­za­ni do oka­za­nia dowo­du zamiesz­ka­nia w atlan­tyc­kiej czę­ści kraju.

W Nowej Fun­lan­dii i Labra­do­rze wyma­ga­ne są dwa dowo­dy toż­sa­mośc potwier­dza­ją­ce miej­sce zamiesz­ka­nia w któ­rejś z pro­win­cji atlan­tyc­kich, a podróż­ni muszą podać dane kontaktowe.