YouTu­be ska­so­wa­ło fil­my o sza­chach Chor­wa­ta Anto­nio Radi­cia, naj­po­pu­lar­niej­sze­go sza­cho­we­go youtu­be­ra świa­ta, za uży­wa­nie zwro­tów “bia­ły kon­tra czar­ny” i odwrot­nie! Odwo­ła­nie zosta­ło odrzu­co­ne — poin­for­mo­wał Rado­sław Jedy­nak, pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go. Anto­nio Radić, wystę­pu­ją­cy pod nic­kiem “agad­ma­tor”, posia­da na YouTu­bie ponad 700 tysię­cy sub­skryp­cji. O tym, że fil­my na kana­le Radi­cia zosta­ły ska­so­wa­ne, poin­for­mo­wał pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go Rado­sław Jedynak.

Do spra­wy odniósł się też Radić. — Nadal nie mogę zro­zu­mieć tej decy­zji — powie­dział Chor­wat, któ­ry dodał, że nie wie też, co się sta­nie z resz­tą jego fil­mów, bo prak­tycz­nie w każ­dym z nich w kon­tek­ście sza­chów uży­wa zwro­tów “bia­ły” i “czar­ny”.

Wie­le wska­zu­je na to, że algo­rytm YouTu­be­’a usu­nął fil­my Radi­cia tyl­ko ze wzglę­du na to, że zawie­ra­ły one okre­śle­nia, któ­re w ostat­nim cza­sie pobu­dza­ły do dys­ku­sji. Były one jed­nak uży­te w zupeł­nie innym kon­tek­ście, co spra­wia, że cała sytu­acja sta­je się dość groteskowa.

 

za sport.pl