Sprze­daż domów w rejo­nie Gre­ater Van­co­uver zaczy­na wra­cać do bar­dziej typo­wych pozio­mów po spad­ku do czter­dzie­sto­let­nich mini­mów w kwiet­niu, pod­czas gdy ceny nadal rosną.

Sprze­daż miesz­kań w ubie­głym mie­sią­cu osią­gnę­ła 2443, co ozna­cza wzrost o 64,5 pro­cent w porów­na­niu do maja i wzrost o 17,6 pro­cent w porów­na­niu z rokiem poprzednim.

Licz­ba ta wciąż waha­ła się o 21,9 pro­cent poni­żej 10-let­niej śred­niej sprze­da­ży w czerwcu.

Reklama

Licz­ba nowych domów wzro­sła o 21,8 pro­cent do 5787 w czerw­cu w porów­na­niu z rokiem poprzed­nim, co sta­no­wi skok o 57,1 pro­cent od maja, poda­ła zarząd.

Sto­su­nek sprze­da­ży do licz­by aktyw­nych ofert wyniósł 21,4 pro­cent, znacz­nie poza prze­dzia­łem, któ­ry ana­li­ty­cy uwa­ża­ją za poten­cjal­ną pre­sję na obniż­kę cen.

Ceny utrzy­my­wa­ły się na sta­łym pozio­mie w cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy, przy zło­żo­nej cenie indek­su porów­naw­cze­go na pozio­mie 1,03 mln dol. w czerwcu.

Licz­ba ta ozna­cza spa­dek o 0,3 pro­cent w porów­na­niu do maja, ale wzrost o 3,5 pro­cent od czerw­ca 2019 r.