Dzwo­nią­cy ofe­ru­ją pomoc w ubie­ga­niu się o fede­ral­ną dota­cję  a następ­nie żąda­ją zapłaty.

Poli­cja pro­win­cji Onta­rio w hrab­stwie Ren­frew ostrze­ga ludzi, że mogą stać się ofia­rą oszu­stów (CERB).

OPP twier­dzi, że oszu­ści poda­ją­cy się za urzęd­ni­ków  agen­cji rzą­do­wej kon­tak­tu­ją się z ludź­mi, aby zapy­tać, czy potrze­bu­ją pomo­cy w zło­że­niu wnio­sku o CERB, fede­ral­ne świad­cze­nie wspie­ra­ją­ce pra­cow­ni­ków pod­czas pan­de­mii koronawirusa.

„Na począt­ku pyta­ją, czy potrze­bu­jesz pomo­cy w wypeł­nie­niu wnio­sku o CERB. A potem, gdy zaak­cep­tu­jesz ją wysy­ła­ją fak­tu­rę i infor­mu­ją, że jesteś im winien pie­nią­dze za pomoc w zło­że­niu wnio­sku”. ostrze­ga Const. Cathe­ri­ne Yar­mel z Kil­la­loe OPP.

Yar­mel powie­dzia­ła, że OPP nie ma infor­ma­cji ile osób w regio­nie padło ofia­rą oszu­stwa, ale jest ono powszech­ne w całym Ontario.

Yar­mel radzi ludziom, aby zawsze spraw­dza­li, czy fir­ma jest zare­je­stro­wa­na w Bet­ter Busi­ness Bure­au, i spraw­dza­li opi­nie onli­ne przed zapła­ce­niem za usługę.

OPP ostrze­ga­ją rów­nież przed tak zwa­ny­mi oszu­stwa­mi „nie­do­star­cze­nia”, w któ­rych ludzie pła­cą za pro­duk­ty onli­ne, ale nigdy ich nie otrzymują.

Obec­nie wie­le jest oszustw zwią­za­nych z nie­do­star­cze­niem towa­rów, któ­re były trud­ne do zdo­by­cia pod­czas pan­de­mii, w tym środ­ki ochro­ny oso­bi­stej, środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce ręce, ręka­wicz­ki i osło­ny twarzy.

„Zacho­waj ostroż­ność, jeśli cho­dzi o ceny, któ­re są znacz­nie poni­żej ryn­ko­wych za wszyst­ko, co kupu­jesz onli­ne. Tego rodza­ju rze­czy napraw­dę budzą nie­po­kój i mogą być ostrze­że­niem, że jest to oszu­stwo”, powie­dzia­ła Yarmel.