Usta­wa wpro­wa­dzo­na 30 czerw­ca nakła­da na wszyst­kich miesz­kań­ców Hong­kon­gu zakaz dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej, któ­rą Pekin uwa­ża za zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa narodowego.

Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Kana­dy Fran­co­is-Phi­lip­pe Cham­pa­gne powie­dział, że Otta­wa we współ­pra­cy z Wiel­ką Bry­ta­nią i Austra­lią, roz­wa­ża dodat­ko­we środ­ki doty­czą­ce imi­gra­cji, któ­re umoż­li­wia­ły­by przy­spie­szo­ną ścież­kę do oby­wa­tel­stwa dla miesz­kań­ców Hong­kon­gu, któ­rzy zechcą opu­ścić tery­to­rium. (Trzy milio­ny mieszka.ców wyspy uro­dzo­nych przed prze­ka­za­niem jej w 1997 r. posia­da pasz­por­ty bry­tyj­skie (zamor­skie), któ­re pozwo­lą im osie­dlić się w Wiel­kiej Brytanii).

Cham­pa­gne zapo­wie­dział, że rząd będzie miał wię­cej do powie­dze­nia w nad­cho­dzą­cych dniach i tygo­dniach, ale Otta­wa musi roz­wa­żyć wpływ takie­go posu­nię­cia na swo­je wysił­ki na rzecz uwol­nie­nia Micha­ela Spa­vor i Micha­ela Kovri­ga z chiń­skich więzień.

Reklama