Pro­po­nu­ję cie­ka­wą tra­sę ze sta­cji kole­jo­wej Busko-Zdrój do ser­ca i sto­li­cy Poni­dzia, czy­li Piń­czo­wa. Cała tra­sa lokal­ny­mi dro­ga­mi o bar­dzo małym natę­że­niu ruchu samo­cho­do­we­go, za wyjąt­kiem odcin­ka od Pastur­ki do same­go Piń­czo­wa, gdzie mamy do dys­po­zy­cji pięk­ny nowiut­ki ciąg pie­szo-rowe­ro­wy, bądź tyl­ko i wyłącz­nie rowerowy.

Na pro­po­no­wa­nej tra­sie nie zabrak­nie super wido­ków i atrak­cji w posta­ci kąpie­lisk w Gac­kach. A na koniec sam Piń­czów, gdzie mamy do dys­po­zy­cji: zabyt­ki, Muzeum Regio­nal­ne, moż­li­wość aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su na kąpie­li­sku, na nar­tach wod­nych, albo “na skrzy­dłach” tj. para­lot­niach, moto­lot­niach (po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się), dodat­ko­wo za rok zapew­ne ruszy Kolej Wąsko­to­ro­wa Poni­dzie i pew­nie też prze­jażdż­ki dre­zy­na­mi rowerowymi.

Tu napraw­dę się spo­ro dzieje.

reklama

Pro­po­no­wa­na tra­sa ze sta­cji kole­jo­wej w Busku do miej­sco­wo­ści Sta­ra Zagość jest też ide­al­ną alter­na­ty­wą do innych kie­run­ków na Poni­dziu, jak Chro­berz, Stra­dów czy Wiśli­ca, gdyż omi­ja­my ruchli­wą  tra­sę 766 z Buska do Wiśli­cy, a dodat­ko­wo mamy widocz­ki i odsło­nię­cia gipsu.

Pole­cam nawet dzie­ciom po obiedzie 🙂

MAPKA

Andrzej Kuszak