Chiń­ski rząd wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię cyfro­wą — czę­ścio­wo stwo­rzo­ną przez fir­my ame­ry­kań­skie — do ata­ko­wa­nia i repre­sjo­no­wa­nia grup reli­gij­nych bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej, powie­dział na forum ame­ry­kań­skiej Komi­sji ds. Mię­dzy­na­ro­do­wej Wol­no­ści Reli­gij­nej Chris Mese­ro­le, któ­ry  wykła­da na Uni­wer­sy­te­cie Georgetown

Nowe tech­no­lo­gie spra­wi­ły, że „ repre­sje są o wie­le bar­dziej sku­tecz­ne” — zeznał Chris Mese­ro­le, któ­ry pra­cu­je z Bro­okings Insti­tu­tion i wykła­da na Uni­wer­sy­te­cie Georgetown.

Mese­ro­le wyja­śnił, że poprzed­nio rząd był ogól­nie w sta­nie „tłu­mić publicz­ne for­my prak­tyk, toż­sa­mo­ści reli­gij­nych szcze­gól­nie na obsza­rach miej­skich, z dru­giej stro­ny reli­gia prak­ty­ko­wa­na pry­wat­nie w domu była sto­sun­ko­wo bezpieczna.

„Tech­no­lo­gie cyfro­we to zmie­ni­ły” — argu­men­to­wał Mese­ro­le. „Wraz ze wzro­stem licz­by  czuj­ni­ków i kamer, zakres życia reli­gij­ne­go, któ­re KPCh [Komu­ni­stycz­na Par­tia Chin] może obser­wo­wać] dra­ma­tycz­nie się rozszerzył”.

„Nad­zór wideo i audio mecze­tów, kościo­łów i świą­tyń eks­plo­do­wał” — zauwa­żył. „Zamiast po pro­stu zamknąć szko­łę reli­gij­ną lub dom modli­twy, wła­dze mogą moni­to­ro­wać wszel­ką dzia­łal­ność i oso­by w tych pla­ców­kach oraz sank­cjo­no­wać nie­po­żą­da­ne zacho­wa­nia lub osoby”.

Rząd nie­daw­no zamknął kościół w Peki­nie za odmo­wę zain­sta­lo­wa­nia sprzę­tu moni­to­ru­ją­ce­go w budynku.

Od moni­to­rin­gu wideo po śle­dze­nie GPS, wła­dze mają więk­sze moż­li­wo­ści wykry­wa­nia grup reli­gij­nych, któ­re spo­ty­ka­ją się i dzia­ła­ją potajemnie”.

„Na przy­kład w Xin­jian­gu dane o loka­li­za­cji smart­fo­nów, dane o loka­li­za­cji pojaz­dów, dzien­ni­ki punk­tów kon­tro­l­nych, tech­no­lo­gia roz­po­zna­wa­nia twa­rzy i prze­ka­zy wideo z auto­bu­sów, ulic i dro­nów mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do iden­ty­fi­ka­cji, kie­dy oso­by o tych samych prze­ko­na­niach  spo­ty­ka­ją się pota­jem­nie, poten­cjal­nie rów­nież w cza­sie rzeczywistym ”.

Mese­ro­le powie­dział, że moni­to­ring wideo może iden­ty­fi­ko­wać sym­bo­le reli­gij­ne. Dane te są następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne „do kla­sy­fi­ka­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym przez poli­cję i służ­by bez­pie­czeń­stwa w całych Chi­nach, a wła­dze są powia­da­mia­ne, gdy ktoś skla­sy­fi­ko­wa­ny jako muzuł­ma­nin ujgur­ski lub bud­dyj­sta tybe­tań­ski poja­wia się w zasię­gu kamer tele­wi­zji CCTV”.

„Na przy­kład pro­jekt Sharp Eyes umoż­li­wia upo­waż­nio­nym oso­bom pod­glą­da­nie obra­zu nie tyl­ko z publicz­nych kamer bez­pie­czeń­stwa, ale tak­że ze smart­fo­nów i tele­wi­zo­rów typu smart, w tym znaj­du­ją­cych się w pry­wat­nych domach” — powie­dział Meserole.

„Ponie­waż nie­daw­ne chiń­skie pra­wo anty­ter­ro­ry­stycz­ne i„ regu­la­cje doty­czą­ce usu­wa­nia eks­tre­mi­zmu ”w Xin­jian­gu odno­szą się jedy­nie do zacho­wań reli­gij­nych, któ­re mogą pro­wa­dzić do ter­ro­ry­zmu i eks­tre­mi­zmu, takie sys­te­my umoż­li­wia­ły­by wła­dzom zatrzy­my­wa­nie osób za udział w pry­wat­nych prak­ty­kach religijnych”.

Mese­ro­le zauważ, że „tech­no­lo­gie cyfro­we uła­twi­ły rów­nież moni­to­ro­wa­nie prze­ko­nań reli­gij­nych, któ­re dana oso­ba wyra­ża i któ­ry­mi się zajmuje”.

„W szcze­gól­no­ści smart­fon zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał nad­zór pań­stwa nad prze­ko­na­nia­mi reli­gij­ny­mi” — powie­dział. „Chiń­skie wła­dze są nie tyl­ko w sta­nie moni­to­ro­wać wia­do­mo­ści w WeChat i innych apli­ka­cjach, ale mogą rów­nież wyma­gać od osób fizycz­nych zain­sta­lo­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia reje­stru­ją­ce­go, któ­re śle­dzi wszyst­kie pli­ki wideo, audio i tekst prze­cho­wy­wa­ne w tele­fo­nie lub oglą­da­ne online”.

Na doda­tek, klu­czo­we ele­men­ty tech­no­lo­gicz­ne napę­dza­ją­ce chiń­ski stan nad­zo­ru pocho­dzą od ame­ry­kań­skich firm, pod­czas gdy inne fir­my z USA aktyw­nie współ­pra­co­wa­ły z chiń­ski­mi wła­dza­mi, aby taki nad­zór umoż­li­wić ”. „Wie­my, że prze­mysł moni­to­rin­gu w Chi­nach zale­ży od impor­tu zaawan­so­wa­nych pro­ce­so­rów i czuj­ni­ków od firm ame­ry­kań­skich, w tym Intel i Nvidia”.