Aldo­na Zofia Wos, uro­dzo­na w War­sza­wie (ojciec był w AK) nowa amba­sa­dor USA w Kana­dzie zapo­wie­dzia­ła wystę­pu­jąc pod­czas prze­słu­cha­nia zatwier­dza­ją­ce­go w  Sena­cie , że będzie wywie­rać pre­sję na Kana­dę, aby zaka­za­ła Huawei dostę­pu do sie­ci 5G i zwięk­szy­ła wydat­ki na obronę.

Kana­da jest jedy­nym człon­kiem soju­szu dzie­lą­ce­go się infor­ma­cja­mi wywia­dow­czy­mi Five Eyes — obej­mu­ją­ce­go Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Wiel­ką Bry­ta­nię, Austra­lię i Nową Zelan­dię — któ­ry nie zaka­zał ani nie ogra­ni­czył chiń­skie­mu gigan­to­wi tech­no­lo­gicz­ne­mu dostę­pu do budo­wy kra­jo­wej sie­ci 5G.

Waszyng­ton wie­lo­krot­nie gro­ził, że ponow­nie roz­wa­ży poro­zu­mie­nie o wymia­nie danych wywia­dow­czych z Otta­wą, jeśli chiń­ska fir­ma będzie mogła uczest­ni­czyć w opra­co­wy­wa­niu wraż­li­wej tech­no­lo­gii, któ­ra zapew­ni użyt­kow­ni­kom Inter­ne­tu szyb­sze połą­cze­nie i zapew­ni ogrom­ną pojem­ność prze­pły­wu danych.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne argu­men­tu­ją, że fir­ma ta dzia­ła jako agen­cja szpie­gow­ska dla chiń­skie­go rzą­du i stwa­rza to poważ­ne zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa narodowego.

reklama

Wos zaofe­ro­wał rów­nież sze­ro­kie popar­cie na rzecz uwol­nie­nia Micha­ela Kovri­ga i Micha­ela Spa­vo­ra, dwóch Kana­dyj­czy­ków prze­trzy­my­wa­nych w Chi­nach. Obaj męż­czyź­ni zosta­li zatrzy­ma­ni przez chiń­skie wła­dze w grud­niu 2018 roku, krót­ko po tym, jak Kana­da aresz­to­wa­ła na wnio­sek USA dyrek­to­ra finan­so­we­go Huawei Meng Wanzhou.

W swo­ich wystą­pie­niach  Wos pod­kre­śli­ła inte­gra­cję sto­sun­ków Kana­da-USA w dzie­dzi­nie obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go i zobo­wią­za­ła się do pogłę­bie­nia tych więzi.

„Sto­sun­ki mię­dzy Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi a Kana­dą opie­ra­ją się na sze­ro­kich i głę­bo­kich wię­ziach mię­dzy naszy­mi naro­da­mi, wspól­nych war­to­ściach, roz­le­głym han­dlu, stra­te­gicz­nej współ­pra­cy glo­bal­nej i part­ner­stwie obron­nym” — powie­dzia­ła, czy­ta­jąc z przy­go­to­wa­nych notatek.

Wos zastą­pi Kel­ly Craft, pierw­sze­go amba­sa­do­ra pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa w Kana­dzie, któ­ry nad­zo­ro­wał rene­go­cja­cje NAFTA.  Craft opu­ści­ła swo­je sta­no­wi­sko w Otta­wie, aby zostać nowym amba­sa­do­rem USA w ONZ.