Według son­da­żu opu­bli­ko­wa­ne­go przez insty­tut badaw­czy Nézőpont, 57 pro­cent respon­den­tów stwier­dzi­ło, że chcia­ło­by widzieć pre­mie­ra Orbána w wio­dą­cej roli poli­tycz­nej w przy­szło­ści. Apro­ba­ta pre­mie­ra Vik­to­ra Orbána osią­gnę­ła w lip­cu naj­wyż­szy poziom od pię­ciu lat.

Tyl­ko jed­na trze­cia respon­den­tów była nie­za­do­wo­lo­na z wyni­ków pre­mie­ra Orbána, naj­niż­szy wskaź­nik od paź­dzier­ni­ka 2015 roku.

Nézőpont dodał, że apro­ba­ta sze­fa Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra Ger­ge­ly­’e­go Guly­ása wzro­sła o 14 punk­tów pro­cen­to­wych, a popu­lar­ność mini­stra spraw zagra­nicz­nych Péte­ra Szij­jár­tó wzro­sła o 10 punk­tów od grud­nia ubie­głe­go roku.

Reklama

Tym­cza­sem oce­na akcep­ta­cji mini­stra finan­sów Mihály­’e­go Var­gi wzro­sła o 9 punk­tów, co przy­pi­su­je wzrost rzą­do­wym środ­kom reago­wa­nia na COVID-19.

Zdję­cie: Népszava

 

za http://abouthungary.hu/