Sąd Naj­wyż­szy roz­pa­trzył nie­mal wszyst­kie pro­te­sty wybor­cze, któ­rych wpły­nę­ło łącz­nie oko­ło 5,8 tys. – wyni­ka z infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez zespół pra­so­wy tego sądu. Do roz­po­zna­nia pozo­sta­ły jesz­cze trzy protesty.

Jak poin­for­mo­wał PAP Krzysz­tof Micha­łow­ski z zespo­łu pra­so­we­go Sądu Naj­wyż­sze­go, w przy­pad­ku 92 pro­te­stów zarzu­ty w nich zawar­te zosta­ły uzna­ne za zasad­ne w cało­ści lub w czę­ści, jed­nak bez wpły­wu na wynik wyborów.

W sobo­tę Sąd Naj­wyż­szy pozo­sta­wił bez dal­sze­go bie­gu pro­test wybor­czy peł­no­moc­ni­ka komi­te­tu wybor­cze­go nie­daw­ne­go kan­dy­da­ta Koali­cji Oby­wa­tel­skiej na pre­zy­den­ta. Jak poin­for­mo­wał PAP rzecz­nik SN sędzia Alek­san­der Stęp­kow­ski, Sąd Naj­wyż­szy wska­zał, że pro­test wybor­czy komi­te­tu Trza­skow­skie­go w czę­ści wykra­czał poza jego usta­wo­wo okre­ślo­ny przed­miot i gra­ni­ce zakre­ślo­ne w Kodek­sie wybor­czym. Sąd uznał też, że w czę­ści wno­szą­cy pro­test nie przed­sta­wił ani nie wska­zał dowo­dów na popar­cie for­mu­ło­wa­nych zarzu­tów, do cze­go obli­gu­je go Kodeks wyborczy.

reklama

Uchwa­łę w spra­wie waż­no­ści wybo­ru pre­zy­den­ta Sąd Naj­wyż­szy podej­mu­je w cią­gu 21 dni od poda­nia wyni­ku wybo­rów do publicz­nej wia­do­mo­ści przez PKW. SN roz­strzy­ga o waż­no­ści wybo­ru pre­zy­den­ta RP na pod­sta­wie opi­nii wyda­nych w wyni­ku roz­po­zna­nia pro­te­stów oraz spra­woz­da­nia z wybo­rów, przed­sta­wio­ne­go przez PKW.

Spra­woz­da­nie PKW zosta­ło już wysła­ne do SN. PKW nie stwier­dzi­ła naru­szeń pra­wa wybor­cze­go, któ­re mogły wywrzeć wpływ na wyni­ki gło­so­wa­nia i wynik wybo­rów pre­zy­den­ta RP.

W śro­dę zapo­wie­dzia­no zaś, że posie­dze­nie SN w skła­dzie całej Izby Kon­tro­li Nad­zwy­czaj­nej w celu pod­ję­cia uchwa­ły w przed­mio­cie waż­no­ści wybo­rów pre­zy­denc­kich odbę­dzie się w ponie­dzia­łek o godz. 12.00.

PAP