Poli­cja pro­wa­dzi docho­dze­nie po donie­sie­niach o strza­łach na auto­stra­dzie Gar­di­ner w ponie­dzia­łek rano.

Zda­rze­nie mia­ło miej­sce tuż przed 6 rano w pobli­żu Spa­di­na Avenue.

Poli­cja twier­dzi, że strza­ły zosta­ły odda­ne z pojazdu.

Reklama

Nie zgło­szo­no żad­nych obrażeń.

Pasy Gar­di­ner w kie­run­ku zachod­nim są zamknię­te przy Spadinie.